Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 1 2014

Februari

Foto: Måns Langhjelm

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”

Här är det andra nyhetsbrevet till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götaland. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om lagstiftning som berör dig.
Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Viktiga föreskriftsändringar började gälla vid årsskiftet

Från den 1 januari 2014 är förbjudet att operera bort sporrar på hund utan att en veterinär först undersökt hunden och konstaterat att sporrarna behöver opereras bort av veterinärmedicinska skäl.

I den nya föreskriften förtydligas hur lång tid det högst får ta mellan ett undersökningstillfälle och behandling med läkemedel. Maxtiden är fyra veckor. Vissa undantag finns för långtidsbehandlingar av sällskapsdjur, behandling av akut förgiftning av tjänstehund samt för läkemedel mot koccidios hos gris. Detta framgår av 3 kap. 12 § i D9 och 13-15 §§ samma kapitel.

Följande föreskrifter är helt omgjorda:

* Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, saknummer D8/L41
* Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning, saknummer D9

Dessa och andra föreskrifter som är viktiga hittar du i Jordbruksverkets veterinära författningshandbok.

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Hillevi Upmanis

Förskrivning av läkemedel med sederande effekt

Av 3 kap. 18 § i Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9) framgår att läkemedel med sederande effekt endast får förskrivas till djurhållare för att användas till ett bestämt djur.

Vidare framgår att en veterinär inte får förskriva eller tillhandahålla läkemedel med sederande effekt som är avsedda för injektion eller inhalation. (Särskilda regler finns för läkemedel för immobilisering i 5 kap.)

Detta innebär att en veterinär kan förskriva eller tillhandahålla läkemedel med sederande effekt för oralt bruk till en djurhållare att använda till ett bestämt djur. Sådan förskrivning/tillhandahållande får dock endast ske om en veterinär har undersökt djuret först (1 kap. 3 § D9).

Vilka läkemedel som får förskrivas av veterinär utan föregående undersökning och under vilka förutsättningar framgår av 3 kap. 20 § D9.

Veterinärkliniker ska ta fram och arbeta efter hygienplaner

Veterinärkli­niker ska ta fram och arbeta enligt en hygienplan, för att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. För ensamarbetande veterinärer behöver inte planen vara skriftlig.

Hygienplanen ska dokumentera hur personalen på kliniken ska arbeta för att förhindra spridning av smittämnen. Det bästa är att man på kliniken har utsett en eller två medarbetare, gärna en djursjukskötare och en veterinär i ett ”hygienteam”, som är ansvariga för hygienarbetet och driver arbetet framåt. Det är viktigt att dessa har ett tydligt mandat från ledningen att arbeta med hygienfrågorna.

Hygienplanen ska finnas på plats senast den 1 april 2014 och ska ses som ett levande dokument. Den ska uppdateras minst en gång årligen. I bilaga 2 till föreskriften K112 (SJVFS 2013:14) finns mer information om vad hygienplanen ska innehålla.

De nya reg­lerna börjar gälla den 1 april 2014 och du kan läsa mer om dem på Jordsbruksverkets webbplats.

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Elin Svensson

Projekt LÄRA 2014 - Läkemedelsrapportering

Länsstyrelserna i Sverige kommer under våren att genomföra ett tillsynsprojekt på villkorad läkemedelsanvändning.

Vissa djurhållningar med köttproduktion (djur som hålls för produktion av kött, ägg, ull, skinn eller päls) har möjlighet att under veterinär övervakning utifrån given symtombild själva behandla djur, så kallad villkorad läkemedelsanvändning. Ansvarig veterinär ska årligen anmäla till länsstyrelsen de gårdar som har villkorad läkemedelsanvändning.

Veterinären ska besöka besättning med villkorad läkemedelsanvändning minst var femte vecka för kontroll och rapportering. Tidsintervallet får utökas till ett besök var åttonde vecka för besättningar där läkemedelsanvändningen är ringa.

Veterinären ska rapportera all läkemedelsanvändning till livsmedelsproducerande djur till Jordbruksverket.

Länsstyrelsen kommer att kontrollera ett urval gårdar med villkorad läkemedelsanvändning och ansvariga veterinärer för dessa.

Läs mer om tillhandahållande av läkemedel på Jordbruksverkets webbsida.

Delegering av arbetsuppgifter

En person som tillhör djurhälsopersonalen får överlåta en uppgift, som normalt bara får utföras av den egna yrkeskategorin, till en person med annat yrke inom djurhälsopersonalen. Det kallas delegering. Operativa ingrepp av enklare karaktär och avlivning är uppgifter som djurhälsopersonal kan delegera.

Viktigt att tänka på är att både den som delegerar och den som får en uppgift delegerad måste tillhöra ett legitimerat eller godkänt yrke. Delegering till en djurvårdare är alltså inte tillåtet, inte ens om de arbetar på utökad nivå eller på övergångsregler. De ingår inte i djurhälsopersonalen.

En delegation gäller för ett tillfälle eller upp till ett år.

Länk till jordbruksverkets webbsida för djurhälsopersonalen som berör det du måste tänka på i ditt arbete.

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Elin Svensson

Djurskyddsprojekt

  • Projekt om burar och transporter för hund och katt
Du får normalt inte förvara din hund eller katt i bur. Vi har under hösten 2013 spridit information om lagstiftningen på en rad olika sätt, och hoppas att detta gör att fler får kunskap om vad som gäller.

På vår webbsida kan du läsa mer om projektet och hämta flyer, informationsblad och artiklar som du gärna får sprida till djurägare.
  • My Dog 2014
Länsstyrelsen var med på My Dog i Göteborg i början av januari i år. Vårt mål var att sprida kunskap om att det finns lagstiftning om hur hundar ska skötas. Vi och hoppas att en ökad kunskap ska göra att fler sköter sin hund på rätt sätt.

Djurskyddslagen är lägstanivå – du får göra bättre än så!

På vår webbsida kan du läsa mer om hur det var på mässan.

  • Kennelprojektet
125 slumpmässigt utvalda kennlar runt om i Västra Götalands län kontrollerades av Länsstyrelsen under tiden 16 september till 29 november 2013. Syftet med projektet var att få en överblick över hur länets kennlar ser ut samt upptäcka och förebygga problem kopplade till dagens hunduppfödningar.

Projektet skedde i samarbete med Svenska kennelklubben. Över hälften av kennlarna såg bra ut och hade inga brister alls. 8 av 10 kennlar bedömdes som bra eller mycket bra utifrån helhetsintrycket. Övriga kennlar hade påpekanden, framförallt på för små boxar och rastgårdar samt att det saknades upphöjda liggplatser och berikning i hundarnas rastgård.

På vår webbplats kan du läsa mer om detta och andra tillsynsprojekt.

Hundsmuggling

Det finns en organiserad illegal handel med insmugglade hundar, både i Sverige och i övriga Europa. Denna oseriösa handel med hundar innebär ofta både ett djurlidande och en allvarlig smittrisk för människor och djur.

Om du som kliniskt verksam veterinär får i uppdrag att besiktiga ett orealistiskt stort antal valpar från en uppfödare, kan det vara frågan om insmugglade valpar. Var även uppmärksam på om valpar redan är chipmärkta vid besiktningen.

Läs mer om hundsmuggling på Jordbruksverkets webbsida.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälso- personalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15.
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)


e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.
Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post!Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?
Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss. Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lan..
Skriv "nyhetsbrevet" i ämnesraden. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay