Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - Juni 2017

Foto: Johanna Severinsson


Regeringen föreslår historisk klimatreform

Förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk för Sverige har beslutats av regeringen. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd och baseras på förra årets överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen. Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

Ännu större kliv under 2017

Nu ska det satsas ännu mer på klimatet! Regeringen har föreslagit att investeringsstödet Klimatklivet ska förstärkas med 500 miljoner kronor i år. Riksdagen beslutar om detta i vårändringsbudgeten den 21 juni. Hittills har 107 åtgärder fått 151 miljoner kronor i stöd i Västra Götaland, och fler beslut ska tas innan sommaren.

Ansökningsomgångar 2017

7 augusti – 11 september (beslut i november)

9 oktober – 9 november (beslut i början av 2018)

Logotyp: Naturvårdsverket

 

Västra Götalands miljömålsarbete på facebook

Facebooksidan Miljömål Västra Götaland är till för att sprida information kring miljömålen till aktörer såväl som medborgare genom att lyfta upp aktiviteter och nyheter kopplade till miljömålsarbetet. Om ni har en nyhet eller insats från er verksamhet som ni vill dela med er av så skicka gärna informationen till adressen miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Bild på Miljömål Västra Götalands facebooksida

Trähus och politisk enighet inspiration för västsvenska miljöstrateger

Ett intensivt byggande av trähus ska hjälpa Växjö kommun att bli Europas grönaste stad. Men trähusen är bara en del i en större strategi för hållbar utveckling. Deltagarna i västsvenska kommunnätverket för hållbar utveckling reste i slutet av maj till Växjö för att inspireras av kommunens arbete.

– Jag har redan nu börjat implementera hur Växjös hållbarhetsgrupp presenterade miljömålen utifrån ett miljöperspektiv och utifrån ett socialt hållbarhets/folkhälsoperspektiv, säger Lisa Järner, miljösamordnare, Mölndals stad.

Foto: Maj-Liz Hedendal

Utplantering kan bli räddningen för hotade växter

Nu satsas det extra på två av våra hotade växter i länet; fjädergräs och martorn. De naturliga populationerna är så små att de riskerar att försvinna helt. Länsstyrelsen och Göteborgs botaniska trädgård har därför inlett ett spännande samarbete där man driver upp och planterar ut fjädergräs och martorn. I Varholmens naturreservat har det satts ut 50 plantor av fjädergräs. En rejäl förstärkning till de 9 ursprungliga plantor som fanns kvar.

Foto: Karin Hante

 

Foto: Linda Andersson

Hur brett är ett miljömål?

För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete har vi presenterat ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Vi har intervjuat chefer som arbetar för miljömålen.

Emil Bengtsson på bilden ovan är en av två distriktschefer på Skogsstyrelsen i Västra Götaland. Han håller miljömålet Levande skogar närmast hjärtat, såklart. Emil talar om vikten av att föra dialog och god samverkan, att agera som en god förebild och om att vara stolt över det miljöarbete som bedrivs.

Emil är väldigt positiv till det arbete som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är inne i nu. Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen är ute på remiss och kommer att sjösättas i höst eller tidigt nästa år. För det är ju med konkreta åtgärder som vi kan nå målen, och inte enbart genom uppföljningar.

 

Foto: Sofie Halsius

Uppdaterad monter på Ekocentrum

Länsstyrelsen har nyligen uppdaterat sin miljömålsmonter som finns i utställningen på Ekocentrum i Göteborg. Besök gärna montern och ta del av intressanta siffror och viktiga åtgärder!

Foto: Camilla Funke

Startkonferens för E-WEST

Den 1 juni gick det officiella startskottet för Länsstyrelsens projekt E-WEST, en fokuserad satsning för snabbare omställning till elfordon i Västra Götaland. Arrangemanget gick av stapeln i Göteborg och samlade ett 60-tal deltagare från kommuner, akademi, näringsliv, intresseorganisationer med flera.

Bland annat presenterades en samlad kartläggning av utbyggd och planerad laddinfrastruktur för elfordon i Västra Götalands län, samt rekommendationer för hur infrastrukturen bör byggas ut ytterligare för att nå mål om fossiloberoende samt berörda miljömål. Genom projektet E-WEST vill Länsstyrelsen framförallt underlätta erfarenhetsutbyte och samordning mellan kommuner och andra offentliga aktörer som vill snabba på utvecklingen inom området.

Foto: Anders Stagen

 

Sex nya miljoner till lokal naturvård i länet

Fladdermöss, öringar och vandrare drar alla nytta av årets satsning på lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat sex nya miljoner i LONA-bidrag. Bidragen delas ut till ett 30-tal olika projekt i 15 av länets kommuner.

Totalt pågår nu ett 100-tal LONA-projekt runt om länet. 1:a december är sista datum att ansöka om 2018 års projekt.

Foto: Alingsås kommun

Uppstart för kommunnätverk om hållbart byggande

Inom Interreg-projektet Green Building A-Z drar Hållbar Utveckling Väst nu igång ett kommunnätverk för Västra Götaland. Vid den första nätverksträffen låg fokus på beställarkompetens av energieffektiva byggnader, med ett studiebesök på Stadsskogenskolan i Alingsås. Kommunnätverket inom Green Building A-Z är tänkt att bli ett centralt forum för att sprida lärdomar från projektets olika delar, bland annat två pilotprojekt i Kungälv och Lidköping, och höja kompetensen om energieffektivisering inom kommunerna.

Foto: Pixabay

Energi- och klimatrådgivare satsar på information om solel

Energikontoret Hållbar Utveckling Väst leder ett nationellt projekt där omkring hälften av Sveriges energi- och klimatrådgivare samlas för att få fler villaägare att installera solceller på sina hustak. I Västra Götaland kommer rådgivare i 20 kommuner att göra en rad informationsaktiviteter.

Foto: Gunilla Fransson Bangura

 

Västerhavsveckan - en temavecka för havsmiljön

Den 5-13 augusti går nionde upplagan av Västerhavsveckan av stapeln. Ett 90-tal arrangörer ordnar aktiviteter under, över och vid vattenytan längs hela kusten från Kosterhavet i norr till Kullaberg i söder. Under veckan kan du träffa forskare, experimentera, prova på att paddla kajak, möta marina djur och mycket mer.

Västerhavsveckan arrangeras av Västra Götalandsregionen för att öka intresset för och kunskapen om havet och nå ett hållbart nyttjande av havets resurser.

 

Pride under ytan i naturum Kosterhavet

Utställningen "Pride under ytan" problematiserar vad som ses som "naturligt" genom att visa hur vattenlevande djur inte följer våra föreställningar om hur kön skapas eller hur reproduktion går till.

Utställningen är nu öppen och kommer att finnas i naturum i Kosterhavets nationalpark under hela 2017.

Borås stad plastbantar i alla kommunala kök

Borås stad har tagit ett initiativ för giftfria förskolor. Som i ett led i detta ska plasttillverkade tallrikar, bestick, slevar, skålar och tillbringare fasas ut i köken och ersättas av produkter gjorda av porslin, glas, metall och trä. Utfasningen blir möjlig genom en nyligen genomförd upphandling och Borås stad kan göra sig av med ämnen som bland annat kan verka hormonstörande.

Foto: Pixabay

 

Luften i delar av Göteborg och Mölndal måste förbättras

Inom miljömålet Frisk luft finns ett regionalt tilläggsmål som syftar till att minska utsläppen av kväveoxider. Det finns även en miljökvalitetsnorm som anger vilka halter av kväveoxider som inte får överskridas, men i Göteborgsområdet överskrids denna norm på vissa platser.

Länsstyrelsen har därför, tillsammans med nyckelaktörer i Göteborg och Mölndal, tagit fram förslag på sådant som behöver åtgärdas för att minska halten av kvävedioxid i luften. Det är främst vägtrafikens utsläpp som måste minska.

Foto: Johanna Severinsson

 

Naturvårdsplaner viktiga i kommunal planering

Exploateringstrycket är högt i många av Västra Götalands kommuner. Aktuella naturvårdsplaner är därför viktiga instrument i den kommunala fysiska planeringen för att skydda och utveckla lokala naturvärden.

TrollhättanStenungsund och Mölndal har nyligen uppdaterat sina naturvårdsplaner med hjälp av LONA-bidrag. Ytterligare 15 LONA-projekt med koppling till naturvärden i kommunal fysisk planering pågår runt om i länet. Förutom naturvårdsplaner kan det handla om grönstrukturplaner, friluftsplaner eller ekosystemtjänster.

Kalendarium
Juni
21

Solen i fokus på årets vetenskapsfest

Den 20-21 juni är det dags för Strömstads Vetenskapsfest, i år på temat förnybar energi. Under två fullmatade dagar bjuds allmänheten in till Strömstad gymnasium för att ta del av forskning från hela världen. Inte mindre än 60 forskare från 12 länder väntas hit under årets vetenskapsdagar.

Juni
27

Slåtterängskväll – hela årets skötsel

Våra ängar är helt beroende av återkommande skötselinsatser för att artrikedomen ska bestå. Vill du veta mer om hur årets olika åtgärder i ängen påverkar det som växer där? Välkommen att följa med ut i en blomsterrik slåtteräng!

Oktober
6

Save the date: Årets Biogas Väst konferens

Den 6 oktober är det dags för årets Biogas Väst konferens. Vi utlovar ett program med både inspiration från vad som sker runt om i Europa inom området och senaste nytt från olika västsvenska aktörer och projekt. Boka dagen redan nu så kommer mer info inom kort!