Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - JUNI 2017

 

Ny broschyr om skötsel av Vänerns vikar!

Jag skulle vilja ha fler fjärilar på stränderna och bättre fiske. Hur kan jag röja så att jag ser sjön? Hur får jag bättre vatten i min vik?

I denna broschyr finns handfasta tips på hur du förbättrar din vik. Vi vänder oss till dig som bor vid en Vänervik, sommarstugeförningar, hamn- eller båtföreningar, naturskyddsföreningar, markägare och andra. Broschyren har tagits fram av Vänerns vattenvårdsförbund.

Här kan du läsa broschyren! 
Vill du få ett tryckt exemplar kontakta Vänerkansliet.

Nu letar vi mikroplaster i Sveriges stora sjöar

Under maj och juni månad utför Örebro universitet undersökningar av halten mikroplaster och mikroskräp i Sveriges fyra största sjöar alltså Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Det är första gången mikroskräp undersöks i den här omfattningen i sötvatten.

Det är viktigt att kartlägga och jämföra halterna i våra mest påverkade och nyttjade sötvatten för att ta reda på om det är ett miljöproblem. Mikroplast är plastpartiklar som understiger fem millimeter. De kan se ut som sfärer, pellets, pärlor eller fibrer. Vi letar i den här undersökningen efter partiklar i storleksintervallet 0,05 - 5 millimeter. Undersökningen genomförs i samarbete mellan ett stort antal svenska myndigheter, forskare och ideella organisationer, däribland vattenvårdsförbunden för respektive sjö.

Under Vänerdagen kan Örebro universitet förhoppningsvis presentera preliminära resultat från undersökningen. Rapporten väntas bli klar i början av 2018.

Fiskeläge Spiken

Fiskeläge Spiken. Foto: Fredrik Nilsson.

Pengar till fiskefrågor i Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund har under våren lämnat in en ansökan till Fiskeområde Vänern om att bedriva samförvaltning av fiskefrågor i Vänern under 2017-2020. Ansökan har fått ett positivt besked från Fiskeområde Vänern och nu väntar vi på det slutgiltiga beskedet från Jordbruksverket. 

Fokus kommer att ligga på att stärka fiskeresursen och att bedriva ett hållbart fiske i Vänern. Flera aktiviteter är planerade under perioden med bland annat utbildningsinsatser, workshops och studiedagar.
Mer information om projket finner du här.

Foto: Erik Landgren

Ny rapport - Vänerns fågelskär 1994-2016

Under hela inventeringsperioden från 1994 till 2016 uppvisade de flesta arter en statistiskt signifikant positiv trend, med undantag för gråtrut och havstrut.

Skrattmås, fiskmås och silltrut har dock minskat under de senaste åren medan fisktärnans trend är stabil och silververtärnan ökar i rask takt. Dvärgmåsen har ökat starkt de senaste åren och är nu etablerad som häckfågel i nordöstra delen av sjön, medan skräntärnan fortfarande bara förekommer med enstaka par.

De häckande fåglarna på Vänerns samtliga fågelskär räknas årligen under perioden 8-18 juni på omkring 800 lokaler. Denna rapport sammanställer 23 års inventering av sjöfåglar i Vänern. Här kan du läsa rapporten, men först i vecka 27! Rapporten kommer att tryckas och efter sommaren kan du beställa ett exemplar från Vänerkansliet.

Strandvegetation 2016 - kortrapport

Sommaren 2016 genomförde Pro Natura den årliga stråkvisa inventeringen av Vänerns stränder. Inga större förändringar har skett längs med de stråk som undersöks årligen, men utbredningen av delvis blottat sand tenderar dock att forsätta öka. 

Vegetationen på Vänerns stränder har inventerats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009 och 2014. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen, totalt 13 områden med sammanlagt 35 stråk.

Här kan du läsa en sammanfattning om undersökningen 2016.

 

Foto: Fredrik Larsson, Pro Natura

Segerstads skärgård, augusti 2016.
Foto: Fredrik Larsson, Pro Natura

www.livsmedelsverket.se

www.livsmedelsverket.se

Ser du algblomningar i sommar - rapportera till Livsmedelsverket!

Livsmedelsverket driver just nu ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav.

Syftet är i första hand att få en helhetsbild över vilka giftiga blomningar av alger (cyanobakterier) som finns i våra vattentäkter.

Det är ovanligt med giftiga algblomningar i Vänern. Men om du skulle se en misstänkt giftig algblomning i Vänern ta en bild på blomningen och kontakta Livsmedelsverket. Skicka gärna ett mail till Vänerkansliet också.

Läs mer om projektet här och hur du går till väga!

Kalendarium
OKT
26

Boka dagen: VÄNERDAGEN

Välkommen till Vänerdagen den 26 oktober i Karlstad!
Program och anmälan kommer i början av september.

                                               



Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+