Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland 20 maj 2017

Foto: Ola Jennersten Nordens Ark

Inventeringsresultat 2016/2017

Vi har under inventeringssäsongen kunnat kvalitetssäkra ett revirmarkerande vargpar, i norra Dalsland. Den varg som fanns på Kroppefjäll under hösten 2016 har vi inte funnit spår eller spillning från under vintern och senast vi hade kontakt med den varg som var alfahane i Kynnefjällsreviret vid ynglingen 2014 återfanns han genom DNA-träff på spillning i Värmland. En av valparna som föddes i Kroppefjäll 2014 utgör numera par tillsammans med Tivedentiken.

Länet berörs av totalt 10 föryngringar av lodjur, enligt den senaste säsongens inventeringsresultat. En föryngring delas med Jönköpings län, en med Hallands län och en med Norge. Länsstyrelsens användning av kameror blir allt viktigare i inventeringen av lodjur och Länsstyrelsen strävar efter att utöka samarbetet med våra kontaktpersoner. En inventering av rovdjur, oavsett om den bygger i huvudsak på snöspårning eller kameraanvändning, blir bara framgångsrik om Länsstyrelsen får möjlighet att ta del av lokal kunskap om var rovdjur går.

Licensjakten på lodjur avlivade 9 djur; tre vuxna honor, tre ungar och tre vuxna hanar. Ungarna kunde härledas och grupperas till redan funna familjer och honorna likaså. Övriga händelser gällande lodjur är en trafikdödad unge, en unge skjuten på skyddsjakt och en illegalt skjuten lodjursunge.

Karta över lodjursfamiljer 2016/2017

Familjegrupper av lodjur 2016/2017

Foto: Ola Jennersten Nordens Ark

Älgjakten 2016/2017

Under jaktåret 2016/2017 sköts det strax över 6000 älgar i Västra Götalands Län, vilket är i nivå med jaktåret 2015/2016.

Förra året minskade kalvavskjutningen för första gången på fyra år under 50 %, men har i år varit mer framgångsrik och nådde 52 %.

En låg kalvavskjutning i förhållande till fällda vuxna älgar är ur förvaltningssynpunkt problematisk då det resulterar i en lägre medelålder i älgstammen, med lägre slaktvikter och reproduktion som följd.

Enligt älgobservationsinventeringen för jaktåret 2016/2017, kan man se att antalet kalvar per hondjur har ökat från året innan, vilket är en positiv utveckling. Tjurandelen av vuxna älgar har enligt inventeringen minskat något från 38% till 37%. Länsmålsättningen för andel tjur är 40 %.

Måluppfyllnaden för avskjutningen har ökat från 81 % jaktåret 2015/2016, till 86 % under den gångna jakten, vilket är väldigt positivt.

Avskjutning älg Västra Götalands län

 

Kronhjortsjakten 2016/2017

Antalet kronhjortar som fälls i Västra Götalands län minskade 2016/2017 jämfört med året innan. Under kronhjortsjakten 2016/2017 fälldes det 307 kronhjortar i länet, detta är en minskning med 30 djur jämfört med året innan. Flest kronhjortar fälldes inom Halle- och Hunnebergs KSO sam PR KSO, med vardera 30 st fällda djur. Under det gångna jaktåret fanns det 36 stycken registrerade kronhjortsskötselområden i Västra Götalands län och under våren har Länsstyrelsen fått in flera ansökningar om bildande av nya områden. Vill du veta mer om hur man registrerar ett kronhjortskötselområde kan du kontakta Länsstyrelsens vilthandläggare.

 

 

Foto: Mia Bisther

Foto:Mia Bisther

Ny möjlighet att få ersättning för skador på gröda i särskilt utsatta områden

Genom ett beslut fattat av viltförvaltningsdelegationen våren 2017 har en ny Handlingsplan för användande av viltskademedlen till bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen avseende skador på gröda tagits fram. Bland annat innebär beslutet att brukare i särskilt skadeutsatta områden, vad gäller betande gäss, tranor och svanar, kan söka ersättning även för vilt som har jakttid. I normalfallet ersätts inte skador orsakade av jaktbart vilt som kanadagås och grågås eftersom skador från dessa arter ska mildras genom konventionell jakt. Kring länets stora fågelsjöar är belastningen på lantbruket dock högre än vad som kan anses hanterbart och därför ges nu möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad skörd i dessa områden. Ansökan ska då föregås av besiktning genomförd av någon av Länsstyrelsens besiktningsmän. Kriteriet för full ersättning är att marken ligger inom 5 km från något av de stora reservaten Hornborgasjön, Östen, Dättern eller Hullsjön. För halv ersättning gäller att marken ska ligga mellan 5- och 10 km från reservaten. Kring sjöarna Östen och Hornborgasjön finns även möjlighet att få hjälp med skrämselinsatser av länets skrämselkonsulenter.

 

 

Redigerad bild foto: Torkel Norling

Vildsvin

Vildsvin är inget fredat vilt så därmed ersätts inte skadorna de orsakar. Det är olyckligt eftersom de kan orsaka stora skador på jordbruksgrödor, framför allt när de bökar efter mask och kvickrot på vallar eller äter av säd.

Vildsvinens levnadssätt, höga förökningstakt och förkärlek för jordbruksprodukter innebär att skador på mark aldrig kan undvikas helt, men målet är att förvalta vildsvinsstammen så väl att skadorna kan minimeras. Du kan söka tillstånd hos Länsstyrelsen för rörlig belysning och/eller elektronisk bildförstärkare som underlättar skyddsjakten. Dessa tillstånd söks på fastigheten, vilket innebär att flera personer kan jaga med tillståndet på samma fastighet.

En generell rekommendation för att förebygga skador av vildsvin är el-trådar på sätts på 30 cm och 50 cm höjd. En tredje tråd kan även sättas på 70 cm, men den är oftast inte nödvändig.

 

Foto: Robert Karlsson

Stort intresse för kronhjort

Temadag om Kronhjort i Örsås

På initiativ av Örsås kronhjortsskötselområde och älgförvaltningsgrupp 9 hölls den 6:april en välbesökt temadag om kronhjortsförvaltning i Örsås. Avsikten med dagen var att få igång en kronhjortsförvaltning i Svenljunga/Tranemo kommun som präglas av samarbete över jaktområdesgränserna. Kronviltforskare Anders Jarnemo var inbjuden och talade om kronviltets ekologi och förvaltning. Några av de frågor som besvarades var: Vad betyder kronhjortens olika beteenden? Vilka behov har kronviltet? Hur skall avskjutningen göras och vilka jaktmetoder skall vi använda? Vad påverkar uppkomst av skador på planteringar?

Foto: Erik Edvardsson Nordens Ark

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+