Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - Mars 2017

Bild på rapporten Miljömålsbedömning 2016

Tre trender i rätt riktning

Bedömningarna av måluppfyllelsen avseende de regionala miljökvalitetsmålen för Västra Götaland 2016 är desamma som 2015, men när det gäller målens utvecklingstrender så har de förbättrats för målen ”Giftfri miljö”, ”Skyddande ozonskikt” och ”Myllrande våtmarker”.

Utöver bedömningarna har vi för första gången följt upp de regionala tilläggsmålen som beslutades 2015. De regionala tilläggsmålen är ett viktigt stöd för att lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Illustratör: Johanna Engloo Kjellgren, Kaminsky Architecture

Illustration av Strategiska vägval

Positivt gensvar till remissen om Strategiska vägval

Förslaget om Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland har varit ute på bred remiss med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen som gemensam avsändare.

Förslaget innehåller regionala prioriteringar som ska un­derlätta ett intensifierat omställningsarbete och leda oss mot målet om en fossiloberoende region 2030.

74 aktörer har besvarat remissen. De allra flesta är positiva både till förslaget och till processen, och visar stort intresse av att delta i kommande satsningar. Beslut kommer att fattas under året av Västra Götalandsregionens politiker och Länsstyrelsens ledning.

Fotograf: Mikael Lundgren

Barn vid en våtmark

Miljömålen i Naturen

Projekt MINA - Miljömålen i Naturen, handlar om att beskriva 12 av Sveriges antagna miljömål på olika miljömålsplatser i Götene kommun. Detta så att besökare på dessa platser kan få en uppfattning om miljömålens innebörd, målsättning och hur vi kan agera för att uppnå dessa mål.

Logotyp: Naturvårdsverket

Klimatklivets ansökningstider 2017

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då kan ni söka klimatinvesteringsstöd!

Ansökningsverktyget är öppet:

  • 9 januari - 31 januari (beslut planeras i april)

  • 10 mars - 3 april (beslut planeras i juni)

  • 7 augusti - 9 september (beslut planeras i november)

  • November (beslut planeras i början av 2018)

Nya program för hållbar utveckling i Västra Götaland

Informationsdagen för dialog om Västra Götalandsregionens nya program för hållbar utveckling samlade drygt 200 deltagare. Totalt ska 500 miljoner kronor växlas upp till strategiska insatser i Västra Götaland under 2017-2020.

- Programmen för hållbar utveckling är viktiga verktyg för oss i det regionala utvecklingsarbetet, säger miljöchef Helena L Nilsson, Västra Götalandsregionen.

Foto: VGR

Ansvariga på Västra Götalandsregionen

Dialogmöte om framtida plan för Västerhavet

Den 2 februari bjöd länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne in kustkommuner och regionala aktörer till en dialog om den framtida statliga havsplanen för Västerhavet.

- Havsplanering handlar om planering över sektorsgränser, där olika intressen vägs mot varandra för att få till ett hållbart nyttjande av havet, sa Jan Schmidtbauer Crona, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Havsplanen ska balansera näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Fotograf: Misak Nalbandian

Gruppdialog om plan för Västerhavet

Fotograf: Misak Nalbandian

Miljömålsdagen 2016

Hur motiverar vi till hållbarhetsarbete?

Det var temat som deltagarna på den årliga miljömålsdagen fick veta mer om och diskutera.

Miljömålsdagen arrangerades den 8 december av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Dagen lockade cirka 100 deltagare och den nyligen skapade hashtaggen för twitter, #miljömålVG, användes flitigt.

Foto: Hållbar utveckling Väst

Solceller på tak

Nystart för Sol i Väst - nätverk för utbyggnad av solel

23 deltagare, 27 anläggningar, 4 400 kvadratmeter solceller – så kan solelprojekt Sol i Västs tre första år sammanfattas. Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad.

Syftet är att deltagarna ska bygga solelanläggningar och vara en föregångare för andra offentliga aktörer, företag och privatpersoner. Nu nystartar vi nätverket och fördjupar arbetet under tre år.

Foto: Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad

Ny kraftsamling för biogas i Västsverige 2017-2020

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. Nu har Västra Götalandsregionens miljönämnd och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.

En viktig del i den nya kraftsamlingen är fortsatt stöd till att utveckla Biogas Väst som en plattform för strategisk samverkan mellan Västsvenska aktörer i hela biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Foto: VGR

Är du i behov av goda råd? Nu finns möjlighet till process- och teknikstöd inom biogasområdet

Tack vare projektet Biogas 2020 finns nu möjlighet att få rådgivning och experthjälp inom biogasproduktionens värdekedja. De som besvarar frågorna är rådgivare, forskare och experter med stor samlad erfarenhet av biogasproduktion och biogasmarknad inom flera nivåer i samhället.

Målgrupperna är enskilda biogasanläggningar, energibolag, avfalls- och renhållningsbranschen, åkerier och övrig transportsektor, lantbrukssektorn och fordonsindustrin. VGRs miljönämnd medfinansierar denna del av Biogas 2020.

Fotograf: Camilla Funke

Från ECOAST till E-WEST

Länsstyrelsen har beviljats pengar av Energimyndigheten för att driva projektet E-WEST, en fortsättning på de tidigare projekten ECOAST och Infragreen som syftade till att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur och användandet av elfordon. Projektet kommer att pågå till och med september 2018 och syftet är att ytterligare påskynda övergången till elektrifierade transporter för att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 samt berörda miljömål. Målgruppen är kommuner och andra offentliga aktörer. Det ska vara möjligt och praktiskt att ladda sitt elfordon både på resan, i hemmet, på jobbet och på olika destinationer.

För intresseanmälan eller mer information, kontakta projektledare Camilla Funke, 010-224 46 58, camilla.funke@lansstyrelsen.se.

Logotyp: Green Building A-Z

Nytt projekt för hållbart byggande

Byggsektorn är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle. Byggnader och fastigheter står för omkring 40 % av energianvändningen och 35 % av klimatutsläppen.

I projektet Green Building A-Z arbetar Hållbar utveckling Väst tillsammans med Lidköpings och Kungälvs kommuner med kompetens- och samarbetsutveckling inom hållbart byggande.

Logotyp: SOLution Göteborg

 

Första SOLution Gbg avgjort

SOLution Göteborg som gick av stapeln i november 2016 var en kreativ verkstad och tävling där lag med olika bakgrund under 24 timmar utvecklade innovativa idéer kring 3 utmaningar för hur vi bättre kan utnyttja solenergi i Göteborg. Efter ett intensivt dygn avgjordes tävlingen och vinnarna kunde koras.

SOLution är ett samarbete mellan flera aktörer, däribland Göteborgs Energi, Hållbar utveckling Väst, SP, Chalmers Ventures, Shift Design &Strategy och Business Region Göteborg.

30 år med växter och djur i odlingslandskapet

Odlingslandskapet har förändrats. Ändrade levnadsvanor, nya politiska inriktningar och brukningsmetoder har resulterat i ett odlingslandskap som är helt annorlunda jämfört med det som fanns för 100 år sedan.

I rapporten Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap ges en lägesbild för den biologiska mångfalden i Västra Götalands odlingslandskap och en beskrivning av hur utvecklingen har sett ut under de senaste 30 åren.

Rapport: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Fler åtgärder behövs om Göteborg ska nå miljömålen

Handlingsplanen för Göteborgs Stads miljömål är ute på remiss hos stadens nämnder och styrelser. Nämnderna och styrelserna har 216 föreslagna åtgärder att ta ställning till. Det behövs dock ytterligare åtgärder i handlingsplanen om miljömålen ska nås menar miljö- och klimatnämnden, som i remissen uppmanat nämnder och styrelser att föreslå fler åtgärder.

Fotograf: Peter Svensson

Kajakpaddling i centrala Göteborg

Fotograf: Sofie Halsius

Smarta Kartan

Smarta Kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång.

På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar.

Fotograf: Sofie Halsius

Hushållsavfall

Dags för Minimeringsmästarna

Hur mycket kan ditt hushåll minska avfallet på ett år?

Minimeringsmästarna är en tävling där hushåll tävlar i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. I mars 2017 startar den andra omgången av projektet. Deltagarna i Minimeringsmästarna får lära sig mer om miljöpåverkan och avfallsminimering genom tematräffar och utmaningar. Årets teman är hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier och kollaborativ konsumtion. Deltagarna kommer att blogga om sina erfarenheter på hemsidan så att andra kan inspireras till att följa deras exempel.

2015 genomfördes första omgången av projektet med gott resultat. Deltagarna lyckades minska sina avfallsmängder med 50% under ett års tid.

Kalendarium
Mars
21

Green Finance Workshop

Välkomna till Göteborgs Stads och Climate-KICs Green Finance Workshop i Göteborg den 21-22 mars. På programmet finns bland annat Göteborgs Stads finanschef Magnus Borelius, regeringens utredare av gröna obligationer Mats Andersson, Björn Bergstrand från Kommuninvest och Sean Kidney från Climate Bonds Initiative. Förutom intressanta föreläsare innehåller programmet studiebesök och workshops.

Mars
30

Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?

Välkomna till en dag fylld med inspiration, belysande föredrag och diskussioner kring hur vi kan bygga med kvalitet för människa och miljö, samtidigt som mycket ska byggas på kort tid. Föredrag varvas med diskussioner och tid för reflektion. Konferensen tar sitt avstamp i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Maj
3-4

Forum för klimat och kulturarv

Temat för Forum för klimat och kulturarv 2017 är vattnets påverkan på kulturarvet i ett förändrat klimat. Vi kommer att få ta del av de lärdomar och goda exempel som finns om klimatförändringar och kulturarv i västra Sverige. Det kommer också att finnas möjlighet att testa verktyg för klimatanpassningsarbete med kulturarv.