Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 1 2017

februari

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 1 2017

Här är årets första nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Erbjudande om samrådsmöten vid kvarkautbrott

2016 startades ett länsstyrelsegemensamt projekt i samarbete med SVA med syftet att förbättra sjukdomsbekämpningen av hästsjukdomarna kvarka, influensa och virusabort hos häst, som alla har potentiellt allvarliga följder för djurskyddet, hästnäringen och sporten.
Länsstyrelsen kommer inom ramen för projektet under våren 2017 att testa ett nytt arbetssätt i syfte att minska smittspridningen, öka kunskapen samt vara ett stöd till veterinär och stallägare i bekämpningen av kvarka.
Stallägare, hästägare och behandlande/ansvarig veterinär erbjuds då ett gemensamt samrådsmöte med Länsstyrelsen/länsveterinär så fort kvarka konstaterats i stallet.
Deltagande är frivilligt och kostnadsfritt.
Minnesanteckningar skickas ut till deltagarna efteråt.
När isoleringen av stallet hävts skickas en utvärdering till deltagarna med frågor kring deras upplevelse av samrådsmötet och betydelse för fortsatt hantering av utbrottet.
Svaren och deltagande länsstyrelsernas egna erfarenheter kommer därefter att sammanställas och utvärderas.
Provtagningsinstruktioner

Bild

LRF Västra Götalands bonde- och djuromsorgsgrupp

Gruppen finns för hjälp till självhjälp för LRF medlemmar i Västra Götaland.
Gruppen finns för att stötta den lokala LRF organisationen som finns i den drabbades närhet och har kännedom om bygden och folket. Det är viktigt att det i första hand är den lokala organisationen som stöttar. Gruppen består av tre lantbrukare med olika produktionsinriktningar, en person med gruppansvar samt en från LRF styrelsen. Där det inte finns lokal stöttning går någon från gruppen in.
Gruppen jobbar också med djurskydd och smittskyddsfrågor där vi bland annat har återkommande möten med Länsstyrelsen i Västra Götaland.
För att komma i kontakt med omsorgsgruppen ring 070-3233916
Länk till LRFs webb

Ny behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till hund

Läkemedelsverket kom i oktober 2016 ut med nya rekommendationer för dosering av antibiotika till hund för att uppnå tillfredsställande behandlingsresultat utan onödig exponering i fall där behandling med antibiotika bedömts vara nödvändig.
Läs mer på Läkemedelsverkets webb

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Riktlinjer för hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens

På Veterinärförbundets hemsida har SVS publicerat ett dokument med rekommendationer till kliniker för behandling och praktisk hantering av patienter med bakterier med särskild resistens (MRSA, MRSP och ESBL).
Länk till riktlinjerna

Fågelinfluensa: skyddsnivå 2 gäller fortsatt i hela landet

Fågelinfluensa cirkulerar fortfarande bland vilda fåglar i Sverige och Europa. Därför gäller fortfarande skyddsnivå 2 i hela landet. Nivån innebär att fjäderfä ska hållas inomhus. Hobbyflockar(fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som används för egen konsumtion eller som sällskapsdjur) får hållas inhägnade utomhus. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
Läs mer om fågelinfluensan och vad skyddsnivån innebär på Jordbruksverkets webb

Bild
Foto: Cecilia Öhman

Hur ska du som veterinär hantera samtal som kan vara en epizootimisstanke ?

Enligt epizootilagen gäller att
• Den som har anledning misstänka att en epizootisjukdom på djuren ska omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär.
• Veterinär ska i sin tur vid misstänkta fall av epizootisjukdom omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art och skyndsamt anmäla misstanken till Statens jordbruksverk (036-15 50 00) och Länsstyrelsen (010-224 40 00, be att få tala med en länsveterinär). Jourtid kan båda myndigheternas tjänsteman i beredskap nås för epizootilarm via SOS Alarm 112.

Får du ett telefonsamtal från en djurägare och misstänker exempelvis fågelinfluensa eller annan epizootisjukdom måste du alltså undersöka misstanken. Undersökning innebär i detta fall att man börjar med en bra anamnes, och därefter överväger om man även behöver göra en klinisk undersökning och eventuellt provtagning. Det är väldigt bra att ta kontakt med SVA (018-67 40 00 dagtid, eller 018-67 40 01 jourtid) för att diskutera symptomen mm.
Jordbruksverket och SVA rådgör sedan om det ska beslutas om provtagning.
Läs mer om epizootisjukdomar på Länsstyrelsens webb
och på Jordbruksverkets webb
Epizootilagen

Zinkoxidläkemedel

Riskerna större än nyttan med zinkläkemedel. Europeiska läkemedelsmyndigheten har gjort en vetenskaplig granskning om riskerna för miljön och för ökad anitibiotikaresistens.
Läs mer på Läkemedelsverkets webb

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Hillevi Upmanis

Förbjudna "kodressörer" används fortfarande

Trots förbud i stallar mot anordningar som ger djur en elektrisk stöt så har Länsstyrelsen konstaterat att så kallade elektriska "lämna båset påminnare" sitter monterade på många mjölkrobotar ute i länets mjölkkobesättningar. De mjölkföretag som har beviljats investeringsstöd för roboten kommer inte att få medlen utbetalda om roboten är försedd med den olagliga elektriska lämna båset påminnaren.

I Djurskyddsförordningens § 15 står att utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende inte får användas. Anordningar av det slaget får inte heller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay