Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - November 2016

Foto: Martin Fransson

 Välkomna till Västra Götalands miljömålsdag den 8 dec

Dagen kommer handla om hur vi tillsammans motiverar människor att arbeta med hållbarhet. Målgruppen för dagen är miljömålsaktörer i Västra Götaland och platsen är hotell Scandic Crown nära centralstationen i Göteborg. Läs mer om miljömålsdagen i inbjudan och glöm inte att anmäla dig senast den 30 nov!

Strömstad in light

Den 4 november belyser Strömstad in light både staden och hållbarhetsfrågorna. Det blir en seminarieserie på temat bilen, biffen, bostaden och börsen då man bland annat kan lyssna på bilföretaget Tesla. Kvällen fortsätter sedan i upplysningens anda med klimatsmarta erbjudanden på restauranger, stadsvandring, elbilsutställning, filmprojektioner, kulturskolans dansgrupp och ett flertal utställare.

Foto: Br. Axelssons El AB

Bild på upplyst Strömstad

Dags att söka bidrag till lokala naturvårdsprojekt - LONA

Naturvårdsverkets lyckade satsning på lokal naturvård fortsätter då projekten är ett viktigt instrument i arbetet med att uppfylla flera miljömål. För dem som har goda idéer till nya projekt finns chans att söka bidrag för att förverkliga dem. Ansökningarna om LONA-bidrag för 2017 ska lämnas in senast 1 december i år. Även om det är kommuner som ansöker om bidraget går det alldeles utmärkt för ideella föreningar och markägare att driva projekten.

Foto: Marina Bengtsson

Länsstyrelsens naturvårdsbränning i ett Natura 2000-område

Foto: Martin Fransson

Farliga kemikalier ska bort från barnens miljö

Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020. Farliga ämnen kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. Barn är särskilt känsliga och därför fokuserar regeringen på insatser för barn och unga.

Innovationer för hållbara städer

En ny generation avancerad miljöteknik behöver utvecklas för att städerna ska bli hållbara. Regeringen satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Alla utom privatpersoner, enskilda näringsidkare och enkla bolag kan ansöka om stöd för stadsinnovationer.

Foto: Johanna Severinsson

 

Trollhättans stadsgemensamma handlingsplan

Trollhättan har tagit fram en stadsgemensam handlingsplan för social och ekologisk hållbarhet. För att utveckla miljöarbetet har respektive förvaltning arbetat fram aktiviteter som är ekologiskt hållbara och effektiva.

Foto: Inforum
Foto: Lidköpings kommun

 

Miljöplan för Lidköpings kommun

Riksdagens nationella miljömål har väglett arbetet med planen som handlar om allt från konsumtionsvanor till förhållningssätt till naturen. Kort sagt handlar det om hur man ska kunna leva så hållbart som möjligt utan att uppleva en lägre livskvalitet. På det viset säkras också ett gott liv åt kommande generationer.

Illustration: Göteborgs Stad

 

Göteborgs Stads miljöprogram

Kommunfullmäktige i Göteborg Stad har antagit lokala miljömål inom tolv olika områden. Målen beskriver vilket tillstånd man vill uppnå för att skapa en god livsmiljö idag och i framtiden. Miljöprogrammet innehåller en handlingsplan med 212 åtgärder som Göteborgs Stad ska göra för att bidra till att nå miljömålen. Sedan 2014 har kommunstyrelsen avsatt medel för att stimulera miljöarbetet. För 2017 kommer miljö- och klimatnämnden i november att besluta om nya projekt till en budget på 17 miljoner.

Film: Naturvårdsverket

Klimatklivet - the movie

Naturvårdsverket presenterar stolt nio av Klimatklivets åtgärder och deras utsläppsminskningar per år. Två av åtgärderna är från Västra Götaland.

Och glöm inte att nästa ansökningsomgång för Klimatklivet är den 1–31 januari 2017!

 

Mer pengar till Västra Götalands laddinfrastruktur

Naturvårdsverket har beviljat ytterligare 5 miljoner kronor från Klimatklivet till Västra Götaland. Pengar som bland annat går till projekt inom laddinfrastruktur för att minska klimatpåverkande utsläpp. Från 2015 har det beviljats totalt 66 projekt i länet på 103 miljoner kronor med syfte att minska växthusgasutsläpp. Västra Götaland är därmed det län som fått flest beviljade ansökningar i landet.

Foto: LEKS

Bild på en elbil som laddas

Krav på gasdrift i upphandlingar

Krav på gasdrift i upphandlingar ger resultat i Vårgårda. All skolskjuts kommer från juli nästa år att göras med gasdrivna bussar. Under hösten påbörjas insamling av matavfall i kommunen och sopbilarna kommer vara gasdrivna. Sedan tidigare drivs fordonen som hämtar slam från enskilda avloppsanläggningar på gas och organisationens egen fordonsflotta byts successivt ut till gasfordon. Att fordonen dessutom kan tanka lokalt producerad biogas är mycket positivt.

Logga: Fordonsgas

Logga för Biogas

Klart för biogasstationer på fyra mindre orter

Fyra nya tankställen för biogas kommer att stå klara i Mellerud, Bengtsfors, Åmål och Strömstad senast våren 2018. Trollhätteföretaget BRC Sweden har fått 8,9 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att genomföra byggena. Tanken är att i första hand kunna leverera lokalt producerad biogas från Biogas Brålanda och Trollhättan Energi.

Foto: LEKS

Bild på en biogastank

Foto: Greppa Näringen

Bild på en våtmark

Fokus på vatten inom Greppa Näringen

Inom projektet Greppa Näringen är ett av målen att bidra till en minskad övergödning. Under det närmsta året kommer flera vattendragsgrupper att startas upp i vattendrag där den ekologiska statusen behöver förbättras. Samverkan sker bland annat med lantbrukare och vattenråd för att se hur olika åtgärder kan bidra till att minska läckaget av växtnäring.

Rapport: Vattenmyndigheterna

Ny skrift om miljökvalitetsnormer för vatten

Hur funkar miljökvalitetsnormer för vatten? Ån därhemma ska ha uppfyllt normen ”God status 2021”, trots att den ser ut att ha stora övergödningsproblem – hur ska det gå till? Och vem ska se till att det händer? Svaren finner du i vattenmyndigheternas nya skrift "Miljökvalitetsnormer – bakgrund, utformning och användning".

Vilka kulturmiljöer finns vid våra sjöar och vattendrag?

Sjöar och vattendrag har haft en viktig roll i kulturhistorien och har använts av människan på många olika sätt. Det strömmande vattnet har till exempel gett oss energi. Vill du veta mer om kulturmiljöer vid vatten så finns faktablad som på olika sätt beskriver det kulturarv som i många fall fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av.

Illustration: Länsstyrelserna

 

Kurssäsong för behörighetsutbildning

För att yrkesmässigt kunna hantera och använda växtskyddsmedel på rätt sätt i jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodlingar, parkskötsel och golfbanor krävs att man blir godkänd på en behörighetsutbildning. I november startar kurssäsongen för behörighetsutbildningar och fram till och med mars 2017 anordnar Länsstyrelsen tre grundkurser och ett 15-tal vidareutbildningskurser på olika platser i Västra Götaland.

Foto: Länsstyrelsens landsbygdsavdelning

Bild på kålmal

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Bild på en stenmurskurs på Hermanö

Ett odlingslandskap rikare på kulturvärden

Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar under hösten med ett projekt som handlar om miljömålet Ett rikt odlingslandskap med särskild inriktning mot kulturmiljövärdena. För att bevara kulturmiljövärden i odlingslandskapet behövs insatser på alla nivåer i samhället – från individnivå till lokalt arbete i kommuner till lagskyddande beslut.

Foto: Länsstyrelsens landsbygdsavdelning

Bild på ekologisk odling

Ökad ekologisk produktion

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har målsättningen att öka den ekologiska produktionen och utveckla det ekologiska lantbruket. Det behövs fler som börjar med ekologisk odling. Man kan börja med en liten areal, men innan du startar bör du veta hur du ska göra och hur ekonomin påverkas. Länsstyrelsen satsar på att erbjuda kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till lönsam ekologisk odling.

Ny podd om staden, trafiken och framtiden

Nu finns Trivector Traffics podd, Esplanad, ute att lyssna på. En podd om staden, trafiken och framtiden. Podden kommer att ta upp trafik- och stadsutveckling ur ett brett perspektiv och diskutera olika ämnen tillsammans med intressanta gäster.

Foto: Johanna Severinsson

 

Kalendarium
November
18

Välkomna till slutkonferens för kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige

Välkomna till slutkonferensen för projekten "Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt" och "Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt". Vi har arbetat med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt och med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendrag. Nu delar vi med oss av slutsatser och erfarenheter från arbetet.

November
29

Omläggningskurs till ekologisk produktion - inriktning dikor och nöt

Nu har du chansen att lära dig mer om ekologisk produktion. Detta är en kurs med målet att du ska få mer kött på benen inför en eventuell omläggning. Du får även ta del av en erfaren ekologisk lantbrukares erfarenheter.