Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland - Augusti 2016

Tilldelning av älg i licensområden

Tilldelningen av licensområdena beräknas komma igång under början av september. På Länsstyrelsens webbplats finns alla förvaltningsplaner med information om vilka arealgränser som årets tilldelning baserar sig på. Till förvalningsplanerna.

Älgspillning. Foto: Mia Bisther

Årets älgjakt börjar måndagen den 10 oktober.

Många skötselplaner behöver kompletteras

Flera av årets skötselplaner behöver kompletteras. I väntan på dessa kompletteringar drar handläggningen ut på tiden. Här kommer därför några saker som är bra att tänka på:

  • använd de data ni angett i skötselplanen i Älgfroden, annars blir prognosen felaktig
  • finns det argument till att inte använda dessa data förklara detta i Älgfroden
  • anmäl eventuellt utträde till skötselområdet som skickar in en samlad ansökan till Länsstyrelsen. Skickas anmälan direkt till Länsstyrelsen skapas ett nytt ärende för varje separat inkommen handling vilket förlänger handläggningstiderna.
  • sent inkommen information försenar handläggningen ytterligare
  • ju mer komplett en plan är när den skickas in desto fortare sker handläggningen av ärendet.

Länsstyrelsen har tagit fram en lathund för att underlätta när skötselplanerna tas fram.

Antalet älgjaktsområden som spillningsinventerar fortsätter att öka

45 stycken älgjaktområden har under våren 2016 skickat in resultat från genomförd spillningsinventering och kommer därmed få spillningsinventeringsbidrag. Troligtvis finns ytterligare områden som använder sig av spillningsinventering i sitt förvaltningsarbete men utan att ha förmedlat sina resultat till förvaltningsgrupperna eller Länsstyrelsen. Inför kommande år uppmanas dessa områden att skicka in sitt reslutat så att bidrag kan betalas ut och materialet kan användas i älgförvaltningen på en större skala.

Mer information om älgspillningsinventering i Västra Götalands län finns på Länsstyrelsens webbplats.

 

Diagram

Antal områden som skickat in resultat till Länsstyrelsen (st).

Medeltätheten för vinterns inventeringar ligger på 8,0 ± 1,9 älgar/1000 ha (beräknat på områden med > 900 inventerade ytor).

Kartan visar samtliga områden som genomfört spillnings- inventering 2015/2016 och skickat in sitt resultat till Länsstyrelsen.

Lo på bergknalle. Foto: Katarina Wallinder

Skadeläget för rovdjursangrepp under sommaren 2016

Mellan 1 april och 11 augusti 2016 har femton lodjursangrepp av får skett i Västra Götalands län. Marks och Borås kommun har haft fyra angrepp vardera medan Bollebygd, Karlsborg, Vårgårda, Uddevalla, Härryda, Svenljunga och Ulricehamn har haft ett angrepp per kommun. Under de senaste fem veckorna har sex vargangrepp av får skett  i Tanums kommun.

Länsstyrelsen har beviljat två skyddsjaktbeslut för lodjur under sommaren. Den 24 juni beviljades ett fortsatt beslut om skyddsjakt av lo där jaktområdet berör Marks, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner. Beslutet gäller till och med den 14 augusti och Länsstyrelsen använder fällor för att underlätta att rätt individ skjuts. Det andra skyddsjaktbeslutet togs den 22 juli och detta jaktområde berör Karlsborg, Askersund och Laxå kommuner. Jakten här pågår fram till den 31 augusti.

Utbildning i viltbesiktning

Under hösten 2015 och vintern 2016 har vi från Jägareförbundet fått in förslag på ett fyrtiotal namn som ska agera viltkasserare i höst och framåt. Deras uppgift blir att åka ut till jaktlag, som misstänker att de skjutit älgar som inte är tjänliga som föda, och på plats undersöka dessa och bedöma deras status.

Viltkasserarna kommer genomgå en utbildning i både teori och praktik hur man besiktigar ett djur för att hitta och identifiera tecken på att älgarna inte är tjänliga som föda. Utbildningen äger rum i Grästorp 3-4 september. Ansvarig för verksamheten runt viltkasserarna är Robert Karlsson från Länsstyrelsen.

Varg med två ungar. Foto: Mia Bisther

Förvaltningsrätten i Luleå handlägger överklagan om jakt efter rovdjur

Regeringen beslutade den 26 maj i år att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå. Därmed finns Naturvårdsverket inte längre med i överprövningskedjan.

Syftet med förändringen är att få till stånd en snabb, effektiv och mer likvärdig beslutsprocess. Beslutet om ändringar i Jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet innebär att Förvaltningsrätten i Luleå blir specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn. Ändringen innebär att beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober. De år som miniminivåer ska fastställas fattas beslut om licensjakt efter varg istället den 15 oktober.

Beslutet innebär också att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och beslut om jakt efter vilda fåglar utöver kungsörn får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vill man överklaga ett beslut i Förvaltningsrätten prövas detta av Kammarrätten i Sundsvall som är nästa instans efter Luleårätten.

Nio miljoner till viltforskning

Är moharen på väg att försvinna? Hur undviker man skador av vildsvin och kronhjort och hur inventeras järv när vintrarna blir snöfattiga? Det är några av de frågor som ska besvaras i de forskningsprojekt som i år får finansiering från Viltvårdsfonden.

Åtta projekt delar på cirka nio miljoner kronor under 2016. Två av projekten handlar om skador på grödor och skog som orsakas av vilt:

  • Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö, ska olika metoder för att förebygga vildsvinsskador utvärderas och vid Högskolan i Halmstad undersöks kronhjortens födoval med inriktning mot ökad barkskalning.
  • SLU i Umeå utreder om fältharen breder ut sig på moharens bekostnad.

Årets största forskningsprojekt är Beyond moose och Governance. De tar upp viltförvaltning, ur olika aspekter. Det handlar bland annat om ett förenklat användande av ekosystemtjänster och om vad som krävs i form av tillit, representation och kunskap för en legitim förvaltning.

Hare på fält. Foto: www.fotoakuten.se

 Foto: www.fotoakuten.se

Kalendarium
OKTOBER
10

Älgjakt

Årets älgjakt pågår mellan den 10 oktober och 28 februari. Läs beslutet.