Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Miljömål Väst - Juni 2016

Bild på tvärgrupp miljömål

Tvärgrupp miljömål

Detta är den tvärsektoriella grupp som arbetar med miljömålsuppdraget och energi- och klimatuppdraget på Länsstyrelsen. Tvärgruppen ska säkerställa strategiska prioriteringar och kraftsamlingar inom uppdragen och kommunicera och samverka med samhällets aktörer i arbetet med att uppnå våra regionala miljömål. Vi kommer att mötas i olika sammnhang framöver och ni når oss via mailadressen längst ner i nyhetsbrevet.

Glad sommar och på återseende!

Bild på rapporten Strategiska vägval

Fossiloberoende Västra Götaland år 2030

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål om att vara fossiloberoende till år 2030. Men hur når vi dit? Strategiska vägval utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred process och Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för samordning av arbetet. I dagarna har en rapport med förslag på strategiska vägval gått ut på remiss och alla berörda aktörer uppmuntras att svara.

Nytt beslut inom klimatklivet

Nu har det tagits beslut om nya stöd inom klimatklivet. I Västra Götaland har bland annat två stora biogasprojekt fått pengar. Klimatklivets satsningar har hittills minskat utsläppen av växthusgaser med 23 000 ton årligen i Västra Götaland.

Bild på klimatklivets logga
Bild på rapporten "Var finns pengarna?"

Var finns pengarna?

Vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön? För att underlätta för länets aktörer har Länsstyrelsen tagit fram ”Var finns pengarna? -sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen ”.

Bild på äppelblom. Foto Anna Ek.

Tyck till om miljöåtgärder

Ett nytt regionlat åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen håller på att tas fram. Använd Länsstyrelsens webbenkät för att komma med förslag på vilka åtgärder du tycker är viktigast och behöver genomföras.

Bild på film om en fiskväg i Kungsbacka kommun

Fiskvandring - ett gott exempel

I filmen visar Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett gott exempel på en fiskväg runt Ålgårda vattenkraftverk i Kungsbacka kommun. Arbetet med att öppna upp vattendrag så att fisk kan vandra fritt är en del av uppfyllelsen av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och filmen togs fram i samband med vandringsfiskens dag i maj.

Bild på medarbetare i Skövde kommun framför en bränslepump

 

Nytt miljövänligt bränsle i kommunens fordon

Skövde kommun går över till ett nytt miljövänligt bränsle som minskar koldioxidutsläppen med cirka 80 procent. Det nya bränslet kallas HVO och är en miljödiesel som framställs av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.

Bild på logga för Passivhuscentrum Västra Götaland

 

Passivhuscentrum Västra Götaland till Almedalen

Den 7 juli smäller det i Almedalen! Då anordnar Passivhuscentrum Västra Götaland ett seminarium med titeln "Våga visa vägen – vad kan kommunerna göra för att främja energieffektivt byggande?"

Bild på föredrag om framtidsklimat i Västra Götaland

Framtidsklimat i Västra Götaland

SMHI har tagit fram en ny analys som visar hur klimatet kan förändras i Västra Götaland. I april presenterade SMHI den regionala klimatanalysen och föredraget kan ses i efterhand av alla som är intresserade.

Nytt spel visar vägen till lycka

Vi blir mest lyckliga av sociala relationer, hälsa, motion och minskad tidspress – alltså sånt som inte orsakar höga växthusgasutsläpp. Det visar forskningen. I det nya spelet Future Happiness Challenge vinner den lyckligaste spelaren. Målgrupp är ungdomar och vuxna och syftet är att spelarna på ett enkelt, roligt och engagerande sätt ska reflektera över sina livsstilsval.

Bild på loggan för spelet Future Happiness Challenge

Öppna vägbankar för ökad vattencirkulation

En förstudie har tagit fram underlag om vägbankar med syfte att fördjupa underlaget om vägbankar inför fortsatt arbete med ansökningar och tillsyn samt att prioritera åtgärder där vägbankar begränsar cirkulationen och påverkar vattenmiljön. Förstudien visar bland annat att större öppningar kan förbättra vattencirkulation i instängda vikar och sund med begränsad vattenomsättning.

Bild på Galtöbro

Energieffektiv planering

För att minska klimatpåverkan är det viktigt att samhällsplanera energieffektivt. Bostäder bör bland annat planeras så att det är nära till kollektivtrafik. Rapporten "Var byggdes bostäderna?" visar var bostäderna byggdes i förhållande till den kommunala planeringen.

Bild på diagram över bostadsbyggande i förhållande till avstånd till kollektivtrafik

 

Sol i Väst fick fint pris

Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun fick priset för årets prestation för sitt arbete med Sol i Väst när svenska solenergipriset delades ut på Solforum. Syftet med Sol i Väst är att deltagarna ska bygga upp egen kompetens som beställare av solceller, installera solceller och att deras erfarenheter sedan ska inspirera ytterligare aktörer.

Bild på solceller på hustak
Bild på solkarta över Alingsås tätort med omnejd

Solkarta över Alingsås

Karta ska inspirera till solcellsköp

Alingsås kommun och det kommunala bolaget Alingsås Energi har i vår i samverkan tagit fram en solkarta som förhoppningsvis gör att både fler villaägare och fastighetsägare utnyttjar sina tak till att sätta upp solceller. Alingsås Energi beställde och finansierade framtagandet av solkartan och arbetet utfördes av kommunens GIS-enhet.

Bild på samtal mellan lantbrukare framför en åker

 

Tio länder i nytt gemensamt jordbruks- och naturvårdsprojekt

Nu startar HNV-Link, ett nytt jordbruks- och naturvårdsprojekt. Huvudsyftet är att dammsuga Europa på goda idéer som både kan stärka jordbruksföretagen och öka miljönyttan. De goda exemplen ska sedan spridas över kontinenten.

Bild på komatning. Genom att anpassa utfodringen kan fosfor utnyttjas på bästa sätt. Foto Greppa Näringen.

 

Fosforkampanj ska minska läckage från lantbruket

Nu satsar Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund och länsstyrelserna på att minska fosforläckaget från lantbruket ännu mer genom Greppa Näringens fosforkampanj. Antalet gårdsbesök med rådgivning om åtgärder som kan minska fosforläckaget ska öka och förhoppningsvis leda till att fler genomför åtgärder ute på gårdarna.

Bild på landskap. Foto Svante Hultengren på Naturcentrum AB.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska visa var det finns bra livsmiljöer med fungerande spridningskorridorer för växter och djur samt peka ut bristområden där det behövs förstärkningsåtgärder för att den gröna infrastrukturen ska fungera. Ett gemensamt arbete för en fungerande grön infrastuktur bidrar till att nå flera av miljömålen.

Bild på ikoner på FNs globala hållbarhetsmål

Hållbart "Lights in Alingsås"

Till hösten kommer årets "Lights in Alingsås" att gå i hållbarhetens tecken. Temat för årets evenemang, inklusive samtliga ljusinstallationer, är de hållbarhetsmål (Agenda 2030) som antogs av FN förra året. Nytt för i år är också att hela evenemanget är hållbarhetsdiplomerat.

Kalendarium
September
1-2

Välkomna till årets stora EU-konferens i Halmstad

Under två intressanta halvdagar har du möjlighet att nätverka, diskutera och få den senaste informationen om EU:s möjligheter och utmaningar. Temat är "Energi och klimat - hur kan lokal och regional nivå bidra till en hållbar utveckling i EU"?

Oktober
6

Välkomna att utveckla det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - för kommuner inom Göteborgsregionen

Kommunerna är viktiga i det regionala och lokala miljöarbetet, och det pågår mycket miljöarbete redan. Därför bjuds kommunernas politiker och tjänstemän in till fyra delregionala träffar för att utveckla det kommande regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Oktober
10

Välkomna att utveckla det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - för kommuner inom Boråsregionen (Sjuhärad)

Kommunerna är viktiga i det regionala och lokala miljöarbetet, och det pågår mycket miljöarbete redan. Därför bjuds kommunernas politiker och tjänstemän in till fyra delregionala träffar för att utveckla det kommande regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Oktober
25

Välkomna att utveckla det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - för kommuner inom Fyrbodal

Kommunerna är viktiga i det regionala och lokala miljöarbetet, och det pågår mycket miljöarbete redan. Därför bjuds kommunernas politiker och tjänstemän in till fyra delregionala träffar för att utveckla det kommande regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Oktober
27

Välkomna att utveckla det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - för kommuner inom Skaraborg

Kommunerna är viktiga i det regionala och lokala miljöarbetet, och det pågår mycket miljöarbete redan. Därför bjuds kommunernas politiker och tjänstemän in till fyra delregionala träffar för att utveckla det kommande regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

November
8-9

Verkstad om hållbara livsstilar i Göteborg

Att vi måste ställa om till mer hållbara livsstilar är allt fler överens om, men hur ökar vi takten och tar ytterligare steg? Välkommen till en nationell verkstad där aktörer från olika sektorer i samhället gemensamt inspirerar, utmanar varandra och samskapar lösningarna som underlättar och gör det attraktivt att leva hållbart.

Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures är värdar för årets konferens i samarbete med Naturvårdsverket. Inbjudan och program kommer efter sommaren.