Webbversion | Skicka vidare

Viltnytt i Västra Götaland - Februari 2016

Rovdjursnytt byter namn till Viltnytt

Länsstyrelsen har genomfört en omorganisation, och bland annat samlat viltfrågorna på en egen enhet, viltenheten. Allt vilt ska förvaltas med ett ekosystemperspektiv, med arterna som en helhet i sin miljö. Allt i naturen hänger ihop. Det är därför naturligt för oss att informera inte bara om rovdjuren, utan även om alla övriga viltfrågor i vårt nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger per år. Vi byter därför namn på nyhetsbrevet, från Rovdjursnytt till Viltnytt.

Vi utökar nu distributionen av nyhetsbrevet, eftersom vi tror att fler än de som tidigare prenumererat på Rovdjursnytt, kan ha intresse av Viltnytt. Om du inte vill ha Viltnytt i din e-postlåda, kan du avregistrera dig på länken längst ned i sidfoten.

Som vanligt kommer nyhetsbrevet att finnas under Publikationer på vår webbplats, så att även de som inte prenumererar kan läsa. Här kan du också beställa en prenumeration. Du kan också registrera dig för prenumeration nere i sidfoten.

Utredning om finansieringen av landets älgförvaltning

Naturvårdsverket ska utreda frågan om en långsiktig finansiering av älgförvaltningen. Om det är ändamålsenligt ska även kronhjortsförvaltningen inkluderas i analys och förslag. Naturvårdsverket ska i samarbete med länsstyrelserna föreslå en finansieringsmodell för en långsiktig finansiering till drift och vidareutveckling av IT-system. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2017.

Inlämning av reviderade kron- och älgskötselplaner

Sista datum för att lämna in revideringar av kron- och älgskötselplaner inför jakten 2016/2017 är den 15 maj. Som stöd när du tar fram älgskötselplaner bör du använda beräkningsverktyget Älgfrode. Då en mycket stor andel av länets planer ska revideras i år, uppmanar vi berörda skötselområden att ta fram en ny plan i god tid. Detta för att älgförvaltningsgrupperna och Länsstyrelsens handläggare ska hinna granska och fastställa planerna innan jaktstart.

Älgspillningsinventering

Antalet områden i länet som genomför älgspillningsinginvetering ökar. Snart är det dags för säsongens inventering av spillningshögar för att kunna uppskatta älgstammens utveckling. Från och med våren 2016 kommer Länsstyrelsen att ge ett bidrag till de områden som spillningsinventerar. För att få bidraget ska resultatet vara hos Länsstyrelsen senast den 15 maj. Läs mer om spillningsinventeringen och bidraget på webbplatsen och bidraget.

Nya älgförvaltningsplaner

Åtta av länets nio älgförvaltningsområden reviderar nu sina älgförvaltningsplaner. Beslutade planer finns inom kort på Länsstyrelsens webbplats.

Har du skjutit ett vildsvin?

Vildsvinsstammen i Västra Götaland breder ut sig och allt fler får personlig erfarenhet av detta viltslag. För att kunna ha en god förvaltning av vildsvinsstammen behövs underlag. Ett enkelt sätt för enskilda jägare att bidra till detta är att rapportera fällda vildsvin till www.viltdata.se.

Kungsörn, lodjur och varg – hur många har vi i länet?

Vinterns inventering av varg och lodjur pågår, och för lodjur är säsongen snart slut. Lodjuren räknas februari ut och varg inventerar vi även i mars. Hittills har vi hittat elva lodjursföryngringar, men vi arbetar de sista veckorna i februari med att försöka visa att loföryngringarna är betydligt fler. Vi har flera exempel på områden där det lever flera lodjurshonor med ungar som vi vet är olika familjegrupper men som vi med gällande regler för inventeringen inte har lyckats skilja åt på ett godkänt sätt. Av hjälpsamma markägare och jägare får vi tips om var vi bör sätta våra viltövervakningskameror för att fånga grupperna på bild. Det är vår enda chans att få ett inventeringsresultat av lodjursstammen som stämmer överens med verkligheten.

Allt tyder på att vi i länet inte haft någon föryngring av varg under 2015. Alfahanen på Kynnefjäll som under sommaren 2015 hade valpar med en genetiskt värdefullt tik är fortfarande i livet men är inte längre knuten främst till Kynnefjäll. En tik från 2015 års kull på Kynnefjäll är kvar i Dalsland/Bohuslän och i området vid länsgränsen till Värmland finns det ett revirmarkerande par. Utöver dessa individer finns det fler ensamma vargar som så vitt vi vet inte revirmarkerar. De kanske bara är i länet under en kortare period.

Kungsörn inventeras i länet med hjälp av organisationen Örn -72. Vi är tacksamma för att få ta del av deras kunskaper och erfarenheter och vi har tillsammats enats om var insatserna bör koncentreras under våren och eventuellt under sensommaren-förhösten. Under februari till 15 mars inventerar man kungsörn genom att titta efter flyktlek; en örn som genom sitt sätt att flyga markerar revir. Hittar man ett intressant område under våren så kan man under juli-augusti lyssna efter skrikande ungar eller försöka se dem flyga inom boets närmaste område.

Länsstyrelsen är i behov av allmänhetens hjälp för att lyckas med inventeringarna. Vi är mycket tacksamma för de kontakter vi har med intresserade personer som skickar foton på spår och djur och som rapporterar när de ser rovdjuren. Vi tar gärna emot ännu mer information och vi har goda förhoppningar om att det avtal som Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet har undertecknat ska leda till ett gott samarbete med länets jägarkår. Svenska Jägareförbundet har förbundit sig att mot en ekonomisk ersättning bidra med rapporter om spår av rovdjur från föreningens jägare. Vi ser fram emot att ta emot många rapporter kommande vintrar!

Foto: Hillevi Upmanis

Angrepp på tamdjur 2014/2015

En varg skadar och dödar oftast fler antal får per angrepp än vad ett lodjur gör. Men flest antal angrepp i Västra Götalands län under 2014/15 står lodjuren för med ca 30 angrepp per år jämfört med vargens 12 respektive 5 angrepp. I Svenljunga och Uddevalla var man hårt drabbade av lodjur under 2014 där över 30 procent av alla rovdjursdödade får i Västra Götalands län angreps. Antalet lodjursangrepp har ökade inte under 2015 men angreppen är utspridda på ett större geografiskt område och fårägare i fler kommuner drabbades. Det händer också att hundar skadar eller dödar får. 2014 var hundar skyldiga till lika många angrepp på får som vargar 2015. Vargangreppen mer än halverades under 2015 jämfört med året innan.