Nyhetsbrev för miljömålsarbetet i Västra Götaland
Läs mer

2016/1

Foto: Anna Ek

Miljömålsbedömning 2015 Västra Götaland

Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs.

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Du kan läsa mer om de regionala bedömningarna i Länsstyrelsens rapport, på Länsstyrelsens webb och på miljömålsportalen. De nationella bedömningarna finner du också på miljömålsportalen.

Under 2015 gjordes också en fördjupad utvärdering av miljömålen, något som görs varje mandatperiod. Du kan läsa mer på Länsstyrelsens webb och på Naturvårdsverkets webb.

Nya regionala tilläggsmålen som broschyr

Nu finns en broschyr om de nya regionala miljömålen. Broschyren finns som pdf på Länsstyrelsens webb, och på samma ställe kan du även beställa broschyren gratis, för att sprida informationen inom din egen verksamhet. Mer om regionala miljömålen kan du läsa om på Länsstyrelsens webb.

Foto: Anna Ek
Foto: Anna Ek

På väg framåt för ett regionalt åtgärdsprogram för Västra Götaland

Under 2016 kommer länets miljömålsaktörer bjudas in till samverkansmöten för att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland. Välkommen att bidra med dina erfarenheter och synpunkter! Vilka åtgärder tycker du är viktigt att vi genomför i länet 2017-2020? Hur har man gjort i andra län? Titta till exempel på Skåne, Jönköping och Östergötland för att nämna några.

Klimatklivet 2016

Vi välkomnar nya ansökningar till Klimatklivet, det statliga stödet för klimatinvesteringar! Under 2016 kommer vi att föra dialog med Västra Götalandsregionen för att samordna och stimulera till fler bra åtgärder i länet. Mer information om aktiviteter inom klimatklivet kommer inom kort.

Foto: Länsstyrelsen

Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Läs mer om Sveriges arbete för att nå målen.

Illustration: FN

Dokumentation från miljömålsdagen 3 december

Den 3 december anordnade Länsstyrelsen 2015 års miljömålsdag tillsammans med Skogstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Syftet med miljömåldagen var att påbörja arbetet med det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen. Tack till alla er som deltog!

Dokumentation från föreläsare och workshops finns på Länsstyrelsens webb.

Dokumentation från Mål i sikte-regional miljömålskonferens i Göteborg 27 januari

Den 27 januari ordnas en regional miljömålskonferens i Göteborg, som en av fyra regionala konferenser i landet kring den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Anmälningstiden har gått ut. Men den kommer att webbsändas och dokumenteras. Program för alla konferenser.

Foto: Länsstyrelsen

Mötesplats Goda exempel

Konferensen Mötesplats Goda exempel inom Miljösamverkan samlade 250 chefer och medarbetare från Västsverige och övriga Sverige. Här kan du se goda exempel från arbetsplatserna, dokumentation från de olika passen – eller låta dig inspireras kring arbetssättet.

Foto: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun

Tungmetaller behöver minska

Tungmetaller i slam från kommunala reningsverk har minskat under en längre tid. Men siffror från senaste decenniet visar att minskningen börjat klinga av. För att reducera halterna behövs ett fortsatt uppströmsarbete och möjligen ett intensifierat arbete med att byta ut olämpliga ämnen. Läs mer och se hur reningsverken i din kommun ligger till.

Kommunnätverk för en Giftfri vardag nu på webben

Den 24 november hade Kemikalieinspektionen och SKL kick off för sitt kommunnätverk för Giftfri vardag. Nu finns information på KEMIs webb.

Bild

Ökade insatser för skydd och skötsel av svensk natur

Under de kommande åren föreslår regeringen förstärkning av arbetet för att nå miljökvalitetsmålen som är centrala för naturmiljön. Sammantaget föreslås ökningar som uppgår till 1,1 miljard kronor per år från 2016 och framåt för arbetet med skydd och skötsel av svensk natur.

Foto: Länsstyrelsen
Foto: Havs- och vattenmyndigheten

Beslutat åtgärdsprogram för havsmiljön

Första åtgärdsprogrammet för havsmiljön är beslutat, och kommer finnas på Havs- och vattenmyndighetens webb den 25 januari. Läs mer om arbetet med havsmiljödirektivet.

Foto: Havs- och vattenmyndigheten

Föreslå pristagare till Sjöstjärnan 2016

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Föreslå vinnare genom att fylla i formuläret på Havs- och vattenmyndighetens webb senast den 22 april.

Regeringen prövar förslag till åtgärdsprogram för vatten - de gamla gäller så länge

Vattenmyndigheterna har gett regeringen möjlighet att pröva förslagen till de åtgärdsprogram som ska gälla för perioden 2016-2021. Prövningen av vad som ska gälla för 2016–2021 hinner inte slutföras före utgången av december 2015. Regeringen har därför beslutat att de åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 för de fem vatten­distrikten ska fortsätta att gälla i de delar som åtgärderna ännu är aktuella till dess att en ny omprövning har skett av förslagen till åtgärdsprogram för 2016–2021.

Foto: RAÄ

Vårda Vattendragens Kulturarv

Projektet Vårda Vattendragens Kulturarv har tagit fram informationsmaterial om kulturarvet vid sjöar och vattendrag, t ex broar och vadställen och fisket i äldre tider.

Foto: Länsstyrelsen

Vattenarkivet till nytta för dig

Digitaliseringen av vattenarkivet i Skara är klar för hela länet! Nu kan du själv ladda ner skannade förrättningsakter, plankartor och ritningar över dikningsföretag i PDF-format via Länsstyrelsens Infokarta. Läs mer på vattenarkivets webbsida.

Fler målbilder för miljöhänsyn i skogen

Det handlar om målbilder för kulturstubbar, hänsynskrävande sandtallskogar, hänsyn vid terrängkörning och kommunikation vid skogsbruksåtgärder i områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation.

Scenarios för hållbart skogsbruk

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå. Det finns också utrymme att öka virkesanvändningen i Sverige och utvinna mer biobränsle. Det visar Skogsstyrelsens och SLUs skogliga konsekvensanalyser som nu är klara.

Verktyget Resejämföraren nu tillgängligt för alla kommuner

Resejämföraren är ett webbverktyg som hjälper dig att se vilka effekter ditt resande har. Den jämföra olika färdmedel (cykel, gång, kollektivtrafik och bil) med avseende på tid, sträcka, kostnad, miljöbelastning samt kaloriförbrukning.
Webbverktyget Resejämföraren togs fram av Lunds kommun som en del av kommunens arbete för hållbara transporter. Nu är verktyget tillgängligt för alla och det är flera kommuner runt om i landet som erbjuder tjänsten.

Nästa nummer av Miljömål Väst

...kommer i april. Kom gärna med förslag på nyheter om det lokala och regionala miljömålsarbetet! Maila miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

På gång

Tips om kommande kurser, träffar och seminarier.

Foto: Anna Ek

 

2016-02-09
Tillsynsdag för avloppsreningsverk
Tillsynsdagen riktas i första hand till verksamhetutövare för kommunala avloppsreningsverk. Anmälan.

Foto: Anna Ek

 

2016-03-02
Fossiloberoende 2030
Workshop kring hur vi ställer om till fossiloberoende i Västra Götaland. Anmälan

Foto: Länsstyrelsen

 

2015-03-18
Vattenrådens dag
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt och länsstyrelserna i distriktet arrangerar årligen Vattenrådens dag. Passa på att byta erfarenheter och inspirera varandra i arbetet för bättre vatten! Program och anmälan.

Foto: Länsstyrelsen

 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Kontakt

miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay