Nyhetsbrev för miljömålsarbetet i Västra Götaland
Läs mer

2015/3

Foto: Anna Ek

Nya regionala tilläggsmål beslutade

Sedan tidigare gäller de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål fullt ut i Västra Götaland. Dessa har nu kompletterats med regionala tilläggsmål. Detta för att fånga in regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Målen ska kunna användas av flera av Västra Götalands aktörer vars delaktighet och engagemang behövs för att målen ska nås. Målen är framtagna av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, och har varit på remiss till länets aktörer.

Foto: Anna Ek

Sök pengar för lokala klimatinvesteringar

Första omgångens ansökningar för klimatinvesteringsstöd skulle vara inlämnade 15 september till Länsstyrelsen. Datum för nästa omgång ansökningar är 26 november. Fler tillfällen kommer under 2016-2018. Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Läs mer om klimatinvesteringar och andra bidrag för klimat och energi hos Länsstyrelsen.

Mer om regeringens kommande klimatsatsningar i pressmeddelandet 16 september.

Dags att anmäla sig till årets miljömålsdag 3 december

Välkomna till årets miljömålsdag! Syftet med miljömåldagen är att påbörja arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen. Vilka förväntningar har ni på åtgärdsprogrammet, och vad tror ni är viktigt att tänka på i arbetet med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen? Vilka åtgärder tycker ni är viktigast i ett regionalt perspektiv? Ett färdigt program kommer senare men anmälan är öppen.

Missa inte heller alla de andra intressanta seminarierna. Se Program och anmälan till höger.

Gratulationer till Göteborgs stad

Vi vill naturligtvis gratulera Göteborgs stad till tredjeplatsen i Miljöaktuellts ranking av Sveriges bästa miljökommuner! Läs mer om hur rankingen gjordes.

Foto: Anna Ek
Foto: Anna Ek

Dags att söka LONA-bidrag

Ansökningarna för 2016 ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 december 2015. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Tag kontakt med din kommun om du har en bra projektidé. Kommunen samordnar projektansökningar och skickar ansökan till länsstyrelsen.

Foto: Anna Ek

Pengar att söka från både Landsbygdsprogram och Havs- och fiskerifonden.

Båda programmen har nu blivit godkända i EU, och Länsstyrelsen förebereder sig för att ta emot ansökningar. Läs mer på Länsstyrelsens information om Landsbygdsprogrammet och Hav- och fiskerifonden.

Foto: Länsstyrelsen

Tvåstegsdiken- vad är det?

Ett av stöden i Landsbygdsprogrammet är ett stöd för att anlägga tvåstegsdiken. Det är diken som är extra bra på att fånga näring och minska risken för översvämning. Åtgärden är lämplig på åkermark som dräneras med öppna diken. Vi har ännu inte så många tvåstegdiken i Sverige, så Länsstyrelsen har gjort en webbsida som berättar vad det är, och också samlar information från ett nationellt seminarium.

Kommunnätverk för en Giftfri vardag

Kemikalieinspektionen har fått uppdrag av regeringen att starta nätverket, som har som syfte att underlätta samverkan mellan kommuner och ta fram goda exempel. Målet är att kommuner i ökad utsträckning genomför åtgärder som kompletterar lagstiftningens krav i syfte att uppnå en giftfri vardag. Kemikalieinspektionen kommer under september 2015 gå ut med information till alla kommuner.

Bild

Tage sparar resurser

Tage är Göteborgs Stads interna sajt för utannonsering av överblivna möbler och inventarier. Tage finns för att öka återanvändningen i alla deras verksamheter. Systemet kommer snart spridas inom fler verksamheter i länet. Mer information på stadens webb, eller kontakta Eva-Lena Medin eva-lena.medin(snabelA)kretsloppochvatten.goteborg

Illustration: Göteborgs stad

Laxen tillbaka ovanför Hedefors kraftverk

Hösten 2013 var första gången på flera sekel som laxen åter kunde leka ovanför kraftverket i Hedefors i Säveån. Detta tack vare den nya fiskvägen. Redan första hösten lyckades laxen med leken vilket påvisades genom uppföljande provfiske då 12 laxungar fångades. Vid årets provfiske som nu undersökte hur laxen lyckats med leken hösten 2014 fångades 132 pigga laxungar. Efter mätning och registrering släpptes de sedan oskadda tillbaka i ån. Läs mer på projektets webbplats.

Foto: Länsstyrelsen
Foto: Mats Rydgård

Förstudie om att öppna upp vägbankar

Länsstyrelsen genomför just nu en förstudie av de 16 objekt som redovisats som lämpliga för att öka vattencirkulationen i kustvattnet. Förstudien ska bland annat leda fram till klargörande av vilka åtgärder som bör vidtas vid vägbankarna, av vem, vilken typ av anmälan eller ansökan som behövs, vilka effekter som förväntas.

Foto: Conny Alvar

Vänern i fokus

Genom fem kampanjer under sex år kommer Vänerns vattenvårdsförbund arbeta för att få en mer levande Vänerns vattenvårdsplan. Fokus kommer vara på åtgärder och varför åtgärderna är viktiga för att nå miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer för Vänern. På Vänerdagen den 5 november kommer ett förslag på reviderad vattenvårdsplan presenteras och diskuteras.

Foto: RAÄ

Kulturmiljöarbetet och miljömålen

Flera miljökvalitetsmål handlar om att bevara och utveckla kulturmiljö och kulturhistoriska värden. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en broschyr om hur kultur och miljövärden hänger ihop.

Hjälp för miljöhänsyn i skogsbruket

För att ge en samlad bild av vad miljöhänsyn är för något och hur skogsbruket kan arbeta har Skogsstyrelsen tagit fram nytt informationsmaterial i form av en film samt en ny broschyr.

Nya broschyrer för artskyddsarbete

Miljösamverkan Sverige har tagit fram nio stycken broschyrer om artskydd. Syftet är att underlätta den förebyggande tillsynen och minska risken för artskyddsbrott. Ett par exempel: Främmande djur och växter i vår natur, Vilda djur på besök hemma och Fladdermöss.

Foto: Miljjösamverkan

Västerhavet 2015

Fiskefria områden fungerar och åtgärder mot övergödning kan ge både gödsel och energi. Även om situationen är allvarlig finns det hopp för miljön i havet. I år ska myndigheternas stora åtgärdsprogram klubbas igenom, och redan nu genomförs en rad insatser både i havet och på land. Läs mer i nya temanumret av Västerhavet.

Bild

Nytt centrum för hav och samhälle

Den 1 juli 2015 startade ett nytt Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet med Lena Gipperth, professor i miljörätt, som föreståndare. Centret blir den nya ingången till all verksamhet med marin och maritim koppling inom Göteborgs universitet. Centret har till uppgift att initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det maritima området och ska utgöra ett nav för samverkan med externa relaterade verksamheter, bland annat inom det maritima klustret.

Andelsjordbruk - säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel

Länsstyrelsen driver tillsammans med Studiefrämjandet ett projekt för att utveckla en affärsmodell för lokalproducerad mat. Som konsument tecknar man ett avtal med producenten och betalar i förväg för en andel i produktionen. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen. Lär dig mer om projektet på Bokmässan eller vid kommande information den 6 resp 8 oktober (läggs ut på projektets webb).

Foto: Anna Ek

Testa hur klimatvänlig du är

En ny version av Klimatkontot som tagits fram för upplysningstjänsten Hallå konsument. Klimatkontot har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med andra aktörer. Nu har IVL och Naturvårdsverket uppdaterat frågor och bakgrundsdata bland annat för att spegla hur dagens konsumtion påverkar klimatet.

Bild

Guide för värdering av ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har tagit fram en guide för värdering av ekosystemtjänster. Naturvårdsverkets förhoppning är att guiden inspirerar fler att börja värdera ekosystemtjänster. Politiker, organisationer och individer kan därmed fatta mer medvetna och hållbara beslut.

Nationella luftdatabasen uppdaterad

Nu finns 2013 års utsläppsuppgifter tillgängliga för växthusagser, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, ammoniak, partiklar och många andra luftföroreningar via den nationella emissionsdatabasen.

Fortsatt stora skador på skogens fornlämningar

Jämfört med 2013 har skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar förbättrats något. Men fortfarande påverkas eller skadas 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna i samband med skogsbruk. Det visar Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens årliga uppföljning.

Rättelse

Rättelse av förra nyhetsbrevet där vi skrev att ett förslag tagits fram. Rätt ska vara att anvisningar tagits fram: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tagit fram anvisningar hur markägare lättare ska kunna bidra till naturvården genom att anmäla områden för skydd.

Foto: Anna Ek

Nästa nummer av Miljömål Väst

...kommer i december. Kom gärna med förslag på nyheter om det regionala miljömålsarbetet!

På gång

Tips om kommande kurser, träffar och seminarier.

Foto: Anna Ek

 

2015-10-06
2015-10-20
Seminarium om inomhusmiljö
En tvådagarskurs om inomhusmiljö. De ämnesområden som tas upp är fukt och mögel respektive ventilation. Byggnadsteknik och hälsoaspekter kommer att belysas. Anmälan.

Foto: Yusra Moshtat, Gbgs miljöförvaltning

 

2015-10-21
Tillsynsdag om industriutsläppsdirektivet (IED)
Under dagen tas aktuella frågeställningar kring IED upp, som vägledningsmaterial, info från Jordbruksverket och snart antagna BAT-slutsatser. Anmälan.

Foto: Länsstyrelsen

 

2015-11-26--27
Mötesplats Goda Exempel
En tvådagarskonferens där kommuner och länsstyrelser i Västsverige träffas för att inspirera varandra genom att dela med sig av exempel och lärdomar. Anmälan.

Foto: Länsstyrelsen

 

2015-11-11
Samhällsekonomi i miljömålsarbetet
Välkomna på ett seminarium om hur vi kan använda samhällsekonomisk analys i miljömålsarbetet! Vad är miljömålen värda? Program och anmälan.

Foto: Anna Ek

 

2015-11-16
Seminarium om Reach
Seminariet vänder sig till miljöhandläggare på kommun och länsstyrelse. Anmälan.

Bild

 

2015-12-03
Miljömålsdagen Västra Götaland
Välkomna till årets miljömålsdag för länets aktörer! Temat är åtgärdsprogram och hur vi ska kraftsamla regionalt för att nå målen. Program och anmälan.

Foto: Liina Wejdmark

 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Kontakt

miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay