Nyhetsbrev för miljömålsarbetet i Västra Götaland
Läs mer

2015/1

Illustration: Länsstyrelsen

Miljömålstillståndet i Västra Götaland 2014

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Möjligheterna att finansiera och ta ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för att nå miljömålen, liksom arbetet för att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera, agera och konsumera hållbart. Ta del av samtliga bedömningar i Länsstyrelsens årliga rapport.

Material från miljömålsdagen

Den 4 december 2014 anordnade Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen årets regionala miljömålsdag. Under dagen fick Västra Götalands miljömålsaktörer bland annat ta del av goda exempel på lyckat miljömålsarbete. Föredragshållarnas presentationer från dagen finns samlade på Länsstyrelsens hemsida.

Illustration: 
Illustration: Anders Thorén

Modiga beslut för miljön

I Västra Götaland finns sedan länge ett stort engagemang för miljömässigt hållbar utveckling och här tas många modiga beslut. En film visar exempel på en rad områden där kommunerna i Västra Götaland, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen samverkar på olika sätt.

Foto: Miljö- och energidepartementet

Regeringen har förstärkt miljömålsarbetet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har lanserat nya åtgärder för att stärka Sveriges miljömålsarbete. Ny ordförande och breddat uppdrag för Miljömålsberedningen, ordförande för det nyinrättade Miljömålsrådet samt den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet presenterades den 8 januari.

Foto: Sofie Halsius

Guide till lokalt arbete med miljömål

För att vi ska kunna nå miljömålen behöver vi arbeta på flera olika nivåer i samhället. Lokalt har kommunerna det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Länsstyrelserna har i samverkan med Hållbar utveckling Väst och ett antal kommuner i Sverige tagit fram en guide till lokalt arbete med miljömål.

Resultat från miljöövervakning av slåtterängar

Slåtterängar som sköts på traditionellt sätt, genom att gräs och blommor slås av och höet räfsas bort, är en av våra mest artrika miljöer i Sverige. Miljöövervakningen mäter hur mycket gräs som finns kvar på slåtterängarna för att se hur dessa sköts.

Foto: Daniel Segerlind, Faunistica AB

Nationell konferens om kulturkompensation

Den 1-2 december 2014 hölls en nationell konferens om kulturkompensation i Göteborg. Konferensens övergripande syfte var att inleda en nationell dialog och kunskapsutveckling om kompensation och dess roll i samhällsplaneringen.

Foto: Länsstyrelsen

Träd i offentliga miljöer

Nu är ”Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer” klar. Fria eller fälla ger stöd och förståelse för hur olika värden kan synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på träd. Den behandlar även frågor som rör lagstiftning och handläggning av ärenden samt presenterar en modell som visar hur man kan gå till väga om olika värden kolliderar.

Foto: Kaisa Malmqvist

Klimatförändring i Sverige och världen

Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

Foto: Sofie Halsius

Stort intresse för nytt åtgärdsprogram för bättre vatten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. Fram till den 30 april pågår samråd kring förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistriktet. Ta gärna del av information och samrådshandlingar samt presentationerna från samrådet i Göteborg.

Foto: Projekt Tillgänglig Västkust

Bidrag till lokala naturvårdssatsningar

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Den 1 december 2014 var sista dagen för ansökning av LONA-bidrag inför 2015. 23 kommuner har sökt bidrag om ca 7 mkr totalt. Kommunerna kan se fram emot beslut i april månad.

Foto: Ulf Wiktander

Ska du gräva nära träd?

Gamla eller grova träd utgör livsmiljö för en mängd olika insekter, lavar, mossor och svampar. De är också viktiga för andra djur, exempelvis fladdermöss och fåglar, som kan använda ihåliga trädstammar som boplats. Ska du gräva nära träd finns det en broschyr med riktlinjer och tips.

Rapport: c/o city

Ekosystemtjänster i stadsplanering

Mer än 50 % av jordens befolkning bor i städer. För att vi ska leva och må bra i våra städer behöver vi både ha natur runt omkring staden och fungerande ekosystem inne i den. c/o city har tagit fram en vägledning för hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplaneringen.

Nästa nummer av Miljömål Väst

...kommer i maj.

På gång

Tips om kommande kurser, träffar och seminarier.

Foto: Sofie Halsius

 

2015-03-19 - 2015-03-20
Vattenrådens dag 2015
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt och länsstyrelserna i distriktet bjuder in vattenråden i distriktet till Vattenrådens dag 2015.

Hotell Scandic Rubinen
Göteborg
Läs mer

Foto: Erik Halsius

 

2015-03-25 - 2015-03-26
Digikult 2015
Två år i rad har den uppskattade konferensen Digikult samlat kulturbranschen för att inspirera och diskutera kring digitalisering av kulturarvet. I mars är det dags igen och fokus ligger på delaktighet, tillgänglighet och utveckling.

Wallenstamsalen
Göteborgs stadsmuseum
Läs mer 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Kontakt

miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay