Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

Hej!

Det här nyhetsbrevet vänder sig i första hand till er som arbetar med handläggning, tillsyn och förebyggande arbete inom ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak). Det är områden som har stor betydelse i arbetet med en god folkhälsa. Vi som står bakom nyhetsbrevet är Anna Ståhl, som arbetar som ANDT-samordnare och Jan Borgehed som är tillsynshandläggare gällande tobak och alkohol. Vår arbetsplats är belägen på Länsstyrelsens sociala hållbarhetsfunktion.

Det är snart jul nu och strax har vi 2017. Ett år fullt av möjligheter! Först ska dock året som passerat sammanfattas och erfarenheterna från dessa uppföljningar ska ligga som grund i de mål och aktiviteter som stundar under det nya året.

Vår samverkan mellan myndigheter, kommuner och ideella organisationer under Livsstil Kronobergs paraply har under hösten lett fram till ett nytt förslag till ny regional handlingsplan för ANDT-arbetet. Grunderna har vi funnit i regeringens Nationella strategi 2016-2020. När den regionala handlingsplanen klubbas i januari återstår det att föra ut planen i länets kommuner. Det är då de fina målen blir till handling.

Nedan följer några tillbakablickar på året som har passerat och vi blickar även framåt för att göra oss beredda på de stora och spännande uppgifterna som knackar på dörren.

 

Ny länsgemensam folkhälsopolicy och regional handlingsplan ANDT

Under 2016 har stort fokus lagts på revideringen av den länsgemensamma folkhälsopolicyn och den regionala handlingsplanen ANDT. Folkhälsopolicyn ger en viktig viljeinriktning för det fortsatta arbetet, där ANDT är ett av tre prioriterade målområden i länet.

Förslag till ny regional handlingsplan ANDT för åren 2017-2021 tydliggör folkhälsopolicyns intentioner genom konkreta aktiviteter och en klar ansvarsfördelning på regional nivå. Att vi i Kronoberg har en tydlig struktur för ANDT-arbetet är viktigt för att alla de goda insatser som genomförs i länet ska kunna samordnas och för att vi ska ha gemensamma mål att arbeta mot. Genom strukturen får vi även en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av ANDT-problemens uppkomst, men också deras lösningar.

Under 2017 kommer vägen framåt handla om samverkan och verkstad om intentionerna i dessa dokument ska översättas i praktisk handling. Just nu är förslaget till regional handlingsplan ANDT 2017-2021 ute för bedömning hos nyckelaktörer i länet. Beslut om planen kommer att fattas av Livsstil Kronobergs ledningsgrupp i början av det nya året.

 

Folkhälsomyndighetens (FoHM) enkät – Länsrapporten

Ute i våra kommuner och på Länsstyrelsen har vi blivit vana att tampas med att fylla i FoHM:s stora enkät om hur ANDT-arbetet fortskrider ute i landet. Tidigare har enkäten resulterat i en rapport; Länsenkäten, men numera redovisas resultatet i FoHM:s indikatorlabb. Här kan man avläsa trender i landet, hos länen och i den enskilda kommunen. Indikatorlabbet är fortfarande under uppbyggnad, men redan nu finns många indikatorer inom ANDT-området där både siffror och grafiska bilder visar de senaste årens utveckling, både inom den förebyggande ANDT-samordningen och kommunernas handläggnings och tillsynsarbete.

Under de senaste åren har vi i Kronobergs län varit flitiga enkätifyllare, med nästan 100 % uppslutning. Resultatet blir att vårt arbete kan följas på ett väldigt bra sätt i vårt län. Delar av Länsrapportens resultat utgör också en del av uppföljningen av vår regionala handlingsplan ANDT.

Gå gärna in på Folkhälsomyndighetens indikatorlabb. Innan ni klickar er vidare är det klokt att först titta på den informationsfilm de har lagt upp på sidan.

 

Tillsyn, alkohol- och tobakshandläggare

För er alkohol- och tobakshandläggare väntar ett spännande 2017. Särskilt gäller det tobakshandläggarna. Redan 20 maj 2016 trädde det så kallade tobaksproduktdirektivet i kraft. Det innebar att tobaksarbetet inom stora områden likställs inom hela EU. För tobakstillsynens del betyder det nya krav på märkning. Exempeliv så ska cigarettpaketen vara försedda med både varningstext och hälsobilder. De snåriga reglerna för märkningen blir kanske ännu besvärligare. Men de gör skillnad och under våren kommer en tillsynsutbildning för tobakstillsynare att ordnas där både kommunens handläggare och polisen bjuds in. Under 2017 kommer det att klarna om vad som händer med alla skarpa förslag som tilläggsutredningen ”En översyn av tobasklagen – nytt steg mot ett minskat tobaksbruk” kom med under 2016. Remissvaren är sammanfattade och nu väntar den politiska prövningen. Går förslag om tillståndsplikt för försäljning av tobak igenom, att tobak inte får förvaras synligt i butiken, utökade rökfria miljöer mm igenom och blir till en ny tobakslag så kommer kommunerna att få fler uppgifter. Men kan förslagen vara en väg mot ett rökfritt Sverige 2025 kan det arbetet kännas meningsfullt!

När kontrollköp av tobak och folköl blev lagligt 2014 gav det kommunernas tillsynsarbetare en ny möjlighet att kontrollera efterlevnaden av ålderskontrollen hos detaljhandeln. Det gick lite trögt första året, men nu har flera kommuner i länet påbörjat kontrollköp. Resultatet visar att mer information och ökad dialog med handlarna är nödvändig för att ålderskontrollen ska vara riktigt god.

Ett knepigt område inom alkoholhandläggningen av olika serveringstillstånd är den ekonomiska granskningen. Som en hjälp på vägen kommer nu Skatteverket och länsstyrelserna anordna en ekonomiutbildning på fyra orter i Sverige. Under våren planeras utbildningsdagen hållas och vidare information kommer till berörda.

 

Tobacco endgame

”Tobacco endgame” eller Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökning ska vara starkt reducerat och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. I den nationella ANDT-strategin 2016-2020 ställer sig nu regeringen bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige 2025. Idag gör ytterligare 137 myndigheter och organisationer detsamma. Under hösten har både Region Kronoberg och Länsstyrelsen tagit samma beslut. Då är det alltså bara att sätta igång! Under januari kommer regionen och länsstyrelsen att dra upp de första planerna för ett handlingsprogram som stöder målsättningen. Vill ni vara med i det fortsatt arbetet, kontakta Anna eller Jan. Att få med verksamheter ute i kommunerna är avgörande om vi ska lyckas göra verkstad av det kloka målet.

För information hänvisar vi till den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta. På deras hemsida finns mycket information, bl.a. om ”Tobacco Endgame”: www.tobaksfakta.se

 

Uppmärksamhetsveckorna

Under veckorna 41-47 genomförs varje år nationella uppmärksamhetsveckor om dopning, alkohol och tobak. Runt om i landet görs olika insatser och anordnas aktiviteter för att uppmärksamma riskerna med dessa preparat.

I år genomförde aktörerna i Livsstil Kronoberg en gemensam kraftsamling i länet gällande de nationella uppmärksamhetsveckorna. Genom att samordna de aktiviteter och insatser som olika aktörer i länet genomförde ville vi mobilisera, visa på samverkan och på ett tydligare sätt informera och få allmänheten att uppmärksamma de här frågorna. Vi arbetade också intensivt för att media skulle hjälpa oss med att sprida kännedom om veckorna och dess insatser. Under samtliga veckor fick Livsstil Kronoberg också medial uppmärksamhet för de insatser som genomfördes i länet. Här hittar du några exempel på det:

Familjefrid Kronobergs Glimten-verksamhet

BRA-samtal (Barns rätt som anhörig)

Arbetet mot dopning allt viktigare

Under uppmärksamhetsvecka 45 gällande riskbruk av alkohol skrev Livsstil Kronobergs ledningsgrupp en insändare på temat ”En trygg uppväxt för alla” för att synliggöra arbetet för de barn som växer upp med föräldrar som har en riskfylld alkoholkonsumtion.

Livsstil Kronoberg sammanställde också en gemensam kalender som synliggjorde alla de aktiviteter och insatser som genomfördes i länet. Den gemensamma kalendern hittar du här.

 

100 % ren träning Kronoberg

Länsstyrelsen bedriver sedan ett antal år tillbaka dopningsförebyggande arbete inom ramen för 100 % ren träning Kronoberg. Arbetet är en del av det nationella nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) som syftar till att förebygga användning av olika dopningspreparat. 100 % ren träning Kronoberg är också en av de arbetsgrupper som är kopplade till nätverket Livsstil Kronoberg. Arbetet bygger på en aktiv samverkan mellan träningsanläggningar, Polismyndigheten, Region Kronoberg, Smålandsidrotten, kommunerna och Länsstyrelsen. Under 2017 har fyra utbildningar för nyckelaktörer i länet genomförts i syfte att ge ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet. Totalt är 26 träningsanläggningar delaktiga i länets arbete. Nio av dessa är också diplomerade, vilket innebär att de uppfyller samtliga PRODIS kriterier:

  • Kontinuerlig utbildning av personal
  • Utarbetat en policy och en handlingsplan mot dopning
  • Ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar, dessutom ett samarbete med Smålandsidrotten
  • Utsett en antidopningsansvarig på varje träningsanläggning
  • Antidopningspärm ska finnas på anläggningen

För att se vilka träningsanläggningar i länet som deltar i arbetet, besök PRODIS hemsida.

Under 2017 fortsätter arbetet med 100 % ren träning Kronoberg. En projektledare för arbetet är utsedd och planering för kommande utbildningar och aktiviteter är i full gång.

 

En förbättrad vård och tillgång till stöd

Ett stort fokus för länets ANDT-arbete har varit det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Detta för att länet ska behöva använda så få åtgärdande insatser som möjligt. Dock är det också viktigt att det finns ett fullgott stöd och en tillgänglig vård vid missbruk och beroende. Precis som när det gäller det förebyggande arbetet så är samverkan mellan olika myndigheter och organisationer av vikt för att få till stånd den bästa möjliga missbruks- och beroendevården. Det är ofta flera kompetenser och insatser som behöver involveras, och det är också viktigt med en tydlig ansvarsfördelning.

Under 2016 har flera beslut fattats i samverkan för att förbättra missbruks- och beroendevården i Kronoberg. Som ett resultat av samverkan inom folkhälsoområdet i länet kommer inom kort ett så kallat Barnahus att öppnas, med placering i Växjö. Barnahuset kommer att ta emot barn och unga under 18 år som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Här får barnet eller den unga träffa berörda myndighetspersoner på en och samma plats.

Det har även beslutats att inrätta två länsgemensamma integrerade mottagningar för missbruks- och beroendevården med placering i Växjö och Ljungby.

Sedan den 7 november är också sprutbytesverksamheten igång. Verksamheten innebär att missbrukare får tillgång till säker injektionsutrustning. Därmed minskar risken för smittspridning av infektionssjukdomar som hiv, hepatit B och hepatit C. Samtliga är insatser som görs för att förbättra möjligheterna till vård och stöd för kvinnor och män i länet som lever med missbruk eller beroende.

 

Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren i respektive län, i enlighet med definitionen av föräldraskapsstöd i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd.

Under 2016 har Länsstyrelsen fört samman föräldraskpasstödet med det förebyggande ANDT-arbetet. Detta genom den länsgemensamma planeringen av föräldramöten på temat ”ungdomar och alkohol” som genomfördes i fyra av länets kommuner under april månad 2016.

Länsstyrelsen har också tillsammans med Region Kronoberg, Noaks ark och RFSL planerat och genomfört en satsning av föräldraskapsstöd till anställd HVB-personal, skolpersonal och gode män. Resultatet blev ”Ska jag prata om detta?! – en föreläsning om sexuell hälsa, relationer och jämställdhet” som genomfördes vid fyra tillfällen runt om i länet under hösten 2016. 108 personer deltog, och det var representation från länets samtliga 8 kommuner.

Utifrån den kartläggning som genomfördes år 2015 av länets föräldraskpasstöd framkom bland annat behov av föräldraskapsstöd till föräldrar med utländsk bakgrund. Länsstyrelsen har därför valt att medfinansiera en utbildning för utbildare i föräldraskapsstödet Connect (med fokus på nyanlända föräldrar) som genomfördes i nov-dec 2016. Länsstyrelsens krav för medfinansiering var bland annat att kommunerna inkom med en plan gällande implementering av föräldraskapsstödet, samt hur man skulle jämställdhets- och barnrättsintegrera arbetet.

 

Sist men inte minst...

Vill vi tacka alla er som vi på olika sätt har samverkat med under året. Myndigheter, kommuner, näringsliv, Linnéuniverstetet, idéburen sektor - ja, vi är många i länet som på olika sätt arbetar främjande, förebyggande eller behandlande gällande ANDT. En viktig del i Länsstyrelsens arbete är att stödja, samordna och utveckla arbetet så att vi tillsammans kan göra mer. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete under 2017. Till dess vill vi önska en god jul!

 

/Anna Ståhl och Jan Borgehed

 

 

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg