Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Projekt Åsnens nationalpark

DECEMBER 2016
 

Väg och parkeringsplats förbereds i Trollberget.
 

Byggstart av entré i Trollberget

Bygget har satt igång av entrén i Trollberget. Det är Peab som har uppdraget att färdigställa entréplatsen, med parkeringsplats, vägar, samlingsplats, brygga och toalett. Läs mer och se bilder från Trollberget.

Skiss över samlingsbyggnad
 

Ansökan om åtgärder i Bjurkärr för att bygga entré

Länsstyrelsen ansöker om att göra åtgärder inom del av naturreservatet Bjurkärr som ingår i Natura 2000-området Västra Åsnen i Alvesta kommun. En entré är en lättillgänglig besöksplats där man kan uppleva naturvärden och få information. Planerade åtgärder är parkeringsplats, mindre rast- och informationsbyggnader, brygga, grillplatser, toalett, stigar, m.m. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) har upprättats till ansökan. Läs sammanställningen här

Väg och parkeringsplats förbereds i Trollberget.
 

Firande av byggstarten - en milstolpe

I slutet på september firade vi att byggstarten av den första entrén satte igång. Ett antal personer hade samlats till dagen och bjöds på äppelmust. Tidigare landshövding, Kristina Alsér, knöt band för samarbetet mellan markägare, kommunerna, Destination Åsnen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Mindre förberedelser av platsen gjordes innan Peab nu satt igång på allvar.

 

Karin Ursberg i Urshult.
 

Berättelser från Åsnen

Storytelling (berättelser) om upplevelser i området för den blivande nationalparken i Åsnen har påbörjats. Under hösten har de två första intervjuerna genomförts med Karin Ursberg och Gunnar Andersson i Urshult. Intervjuerna har filmats och kommer att läggas ut på hemsida, sociala medier och eventuellt på andra platser framöver. Under ett strategiskt samtal på residenset under våren 2016 fick vi in förslag på vad vi kan berätta om. Många berättelser finns att berätta och intervjuerna fortsätter under våren 2017.

Martin Unell, ingår i arbetsgruppen.
 

Betydelsen av nationalpark för Växjö kommun

Mitt namn är Martin Unell och jag ingår i arbetsgruppen för Åsnens nationalpark. Jag arbetar som Växjös kommunekolog och bidrar med min erfarenhet av arbete med skyddsvärd natur och hur naturen kan tillgängliggöras för att kunna upplevas av besökarna.

Läs mer om vilken betydelse bildandet av nationalpark har för Växjö kommun och om vad jag tycker att man bör uppleva när man besöker området.

Emil Persson, en av personerna som arbetar med Åsnentillsynen.
 

Åsnentillsynen

Under 2016 har Åsnentillsynen haft två entreprenörsträffar. Dessa möten var välkomna och det är något som ska återkomma kontinuerligt två gånger om året. Meningen med mötena är att ha en nära kommunikation med verksamma runt sjön. En viktig del är att Åsnentillsynen och verksamma har samma syn och förmedlar samma information till turister.

Åsnentillsynens årsrapport för 2016 kommer att sammaställas efter årsskiftet.

Läs mer om Åsnentillsynen

Korallav
 

Vad händer i processen med att bilda nationalparken?

Några markförhandlingar pågår fortfarande. När markförhandlingarna är avslutade kommer förslaget till nationalpark att gå ut på remiss. I remissen ingår gräns, föreskrifter och skötselplan. Förhoppningen är att den kan gå ut under våren 2017. Remisstiden är två månader och går ut mycket brett och läggs även upp på naturvårdsverkets webbplats.

Sedan görs en sammanställning av remissvar och ytterligare förankring.

Därefter skickas hemställan med förslaget på ny nationalpark och remissammanställning till regeringens  miljö- och energidepartement.

Om tidplan håller kan beslut av Riksdag tas innan årsskiftet.

 

Strategiskt samtal februari 2016
 

Strategiskt samtal våren 2017

Vi vill "flagga för" att ett strategiskt samtal kommer att hållas under våren för arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Under mötet kommer vi att se över och diskutera förslaget till nationalparken. Datum och tid är ej bestämt, vi återkommer.

 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: info.kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg