Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

Hej!

Här kommer årets första nyhetsbrev med information om vad som händer inom ANDT-området nationellt och i Kronobergs län. Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi berättar också vad som är på gång inom området föräldraskapsstöd. Vi som står bakom nyhetsbrevet heter Malin Strand och Jan Borgehed och arbetar med förebyggande arbete respektive tillsyn på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Hör gärna av dig till oss om du har förslag på ämnen eller frågor som du tycker att vi ska skriva om i nyhetsbrevet.

Hälsningar

Jan och Malin

 

Ny nationell strategi för ANDT-politiken

I början av februari presenterade regeringen en skrivelse kring den nationella ANDT-politiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Strategin gäller för åren 2016 till 2020 och består av sex övergripande målområden. Särskilt fokus läggs på jämlikhets-, jämställdhets- och barnperspektivet för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Den förra strategin för 2011-2015 har gett möjlighet att få till en röd tråd i ANDT-arbetet från nationell till lokal nivå och har varit till stöd i det strategiska arbetet. I länet kommer nu Livsstil Kronoberg att arbeta vidare med att revidera den regionala handlingsplanen för ANDT med utgångspunkt i den nationella strategin.

 

Uppdatering av  regional handlingsplan i Kronbergs län

I mitten av februari träffades delar av Livsstil Kronobergs beredningsgrupp för att lägga upp planerna för revideringen av den regionala handlingsplanen för ANDT. Ett stort antal regionala och lokala aktörer inom ANDT-området kommer att involveras i arbetet. Målet är att få ett bra verktyg för det ANDT-förebyggande arbetet med utgångspunkt i långsiktiga lösningar utifrån lokala behov. Den nuvarande handlingsplanen som gäller för åren 2012-2016 följs upp årligen och har tydliggjort kopplingen till den nationella strategin och varit en vägledning för ANDT-arbetet i länet. Kom gärna med inspel eller tankar vad gäller den nya handlingsplanen genom att ta kontakt med Malin Strand eller Jan Borgehed.

 

Länsrapport över 2015 års verksamhet inom ANDT-området

Vi vill tacka alla er ute i kommunerna som tog er tid att fylla i Folkhälsomyndighetens enkät. Vi fick för andra året i följd en mycket bra svarsfrekvens från Kronobergs län. 

Så här beskriver Folkhälsomyndigheten syftet med enkäten:
”Länsrapporten är namnet på en årlig undersökning och resultatsammanställning som beskriver kommunernas och länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt det övrigt ANDT-förebyggande arbetet på regional och lokal nivå. Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDT-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt instrument för kunskapsstyrning, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.”

Resultaten från Länsrapporten förs in i Folkhälsomyndighetens uppföljningssystem. På webbplatsen finns Indikatorlabbet där du själv kan söka fram data om utvecklingen inom ANDT. Förutom Indikatorlabbet innehåller webbplatsen information om mål och inriktning för ANDT-politiken, nyheter om uppdateringar i Indikatorlabbet, beskrivningar av indikatorerna och vilka källor de kommer ifrån samt frågor och svar. För att du snabbt ska lära dig att använda Indikatorlabbet finns en instruktionsfilm på startsidan. Där hittar du också kontaktuppgifter till Folkhälsomyndigheten dit du är välkommen att skicka eventuella frågor.

 

 

Högaktuellt inom tobaksområdet 

Det är nu tio år sedan rökförbud infördes på krogen och kritikerna över rökförbudet har tystnat. Regeringen vidtar nu ytterligare åtgärder för att vi ska nå det mål som Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025 - har satt upp och som regeringen har ställt sig bakom. Anledningen är att mer än 12 000 svenskar dör årligen i tobaksrelaterade sjukdomar. Läs mer här. Två utredningar är aktuella inom tobaksområdet, dels tobaksproduktdirektivet dels ett tilläggsdirektiv.

Syftet med tobaksproduktdirektivet är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter. Proposition 2015/16:82 innehåller en rad konkreta förslag. Läs mer här. I tilläggsdirektivet lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och att motverka illegal handel med tobaksprodukter. Förslagen innefattar t.ex. tillståndsplikt för försäljning av tobak och en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter. Vidare föreslår utredningen förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i tillsynsorganisationen. Frågan om neutrala tobakspaket utreds vidare. Nu kommer utredningen att följas av en proposition och därefter fattar riksdag beslut. Om förslagen går igenom kommer det att medföra nya uppgifter för kommuner, länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten. Den nya Tobakslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018. Mer information om utredningens betänkande finner du här

 

 

Referensgruppsmöte för ett  Stökfritt Växjö

Metoden Stökfritt har som syfte att minska våld och skador i korgmiljö. De viktigaste åtgärderna som restaurangerna kan vidta är att inte servera alkohol till underåriga eller märkbart påverkade gäster. Viktiga delar i arbetet är samverkan med krogbranschen, utbildning av serveringspersonal och tillsyn. Samverkan sker bl.a. i form av referensgruppsträffar och ett sådant möte hölls i Växjö i början av mars. Vid mötet arbetade krögarna tillsammans med Växjö kommun fram en ny policy för att ena sig i arbetet för en trevligare och säkare krogmiljö både för gäster och anställda. 

 

Lansering av idéskriften SLATT 

Under hösten har en utvärdering genomförts av projektet SLATT (Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen), 2011-2015. Projektets syfte har varit att skapa likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena, leda till en ambitionshöjning för länsstyrelsernas tillsynsarbete och på sikt också resultera i en höjd aktivitet vad gäller kommunernas tillsyn.

Som basmaterial till utvärderingen genomfördes enkätundersökningar med alkohol- och tobakshandläggare både från länsstyrelserna och från kommunerna, dessutom gjordes ett tiotal djupintervjuer. Utvärderingen ger förslag på fortsatt utvecklingsarbete inom området och två rapporter har tagits fram, varav den ena är en idéskrift om att utveckla en likvärdig tillsyn. Här kan du ta del av utvärderingen

 

 

Tillsynsvecka på Länsstyrelsen i Kronoberg 

Länsstyrelsen arrangerar i april en gemensam tillsynsvecka där olika verksamhetsområden granskas. Syftet med veckan är att lyfta Länsstyrelsernas uppdrag som tillsynsmyndighet och skapa bättre förståelse för tillsyn.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att se till att lagar och förordningar inom bl.a. Alkohollagen och Tobakslagen följs. Detta görs genom tillsyn hos kommunerna där handläggning, tillsynsfrekvenser, styrdokument m.m. gås igenom. Under tillsynen träffar Länsstyrelsens handläggare kommunens alkohol- och/eller tobakshandläggare, förvaltningschefer och representanter från ansvarig nämnd. Ofta resulterar tillsynsbesöket i att några utvecklingsområden identifieras som kan ligga som grund för kommande arbete. Länsstyrelsens uppdrag inskränker sig dock inte bara till tillsyn, en annat viktig uppgift är att ge kommunerna råd och stöd i arbetet. Det sker bl.a. genom utbildningsinsatser, information och genom att arrangera mötesarenor som nätverksträffar.

Inom alkohol- och tobaksområdet kommer två kommuner att besökas. Då utför Länsstyrelsen både en granskning av kommunernas verksamhet och ger samtidigt en möjlighet till dialog inom området.

 

 

Informationsmöten kring ungdomar och alkohol

2015 arrangerades föräldramöten i länets alla kommuner på temat cannabis, spice och nätdroger. I år kommer temat att vara ungdomar och alkohol och informationsmötena riktar sig till föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med ungdomar. Möten kommer att ges i Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Växjö och Älmhult i april. Håll utkik efter mer information på Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor och sociala medier.

 

Workshop kring länets föräldrastöd 

I december hölls en workshop kring länets föräldrastöd med representanter från Region Kronoberg, Länsstyrelsen och länets kommuner. En tillbakablick gjordes på projektet Det goda föräldraskapet för att sedan följa upp vilka insatser som har gjorts sedan dess och vilka effekter arbetet har fått. Därefter var det dags att blicka framåt och göra en prioritering kring utvecklingsområden. Gruppen kom fram till att viktiga åtgärder är att se över struktur och uppdrag för nätverket, utveckla familjecentralerna i länet samt att utveckla det riktade föräldrastödet.

 

 

Till sist...

Läs gärna om utvecklingprojektet Tobaksfri skola Kronoberg i Länsstyrelsens populära årsredovisning. Projektet drivs av Region Kronoberg och Länsstyrelsen med målet att skapa en skyddande och tobaksfri miljö på länets skolor. Ta gärna del av artikeln här!

Du har väl inte missat att ANDT Länsstyrelsen Kronoberg har en ny Facebooksida - här kommer vi att informera om vad som är på gång och lägga ut aktuell information inom ANDT-området. Gilla gärna sidan!

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg